Per 1 juli 2017 is de Arbowet aangepast. Er zijn vijf belangrijke wijzigingen in de Arbowet. In dit artikel zal ik de wijzigingen in de Arbowet bespreken en de impact op de functie van de Preventiemedewerker toelichten.

Formeel heet het wetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen ‘Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts’.

De vijf belangrijkste wijzigingen in de Arbowet

De wijzigingen in de Arbowet kunnen op vijf punten samengevat worden:

1. Verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts
In de gewijzigde Arbowet is een overeenkomst tussen het bedrijf en de bedrijfsarts verplicht. Hierin moet ook de manier van ondersteuning zijn vastgelegd. Daarnaast kan de bedrijfsarts bijvoorbeeld ook de werkplek bezoeken. Tenslotte moet hij nauw samenwerken met de Preventiemedewerker en de ondernemingsraad.

2. Versterking betrokkenheid werkgevers en werknemers
De ondernemingsraad moet instemmen met de keuze voor de Preventiemedewerker. Dat houdt dus in dat zij kunnen bepalen wie Preventiemedewerker wordt en wat zijn rol is in de organisatie.

Wijzigingen arbowet

Is jouw bedrijf al klaar voor de gewijzigde Arbowet?

3. Beter herkennen en melden van beroepsziekten
De bedrijfsarts krijgt ruimte om beroepsziekten te melden. In 2020 zal een evaluatie worden uitgevoerd. Als hieruit blijkt dat er te weinig verbetering is, wordt een boete ingevoerd als beroepsziekten niet gemeld worden.

4. Meer preventie
De rol van de preventiemedewerker zal belangrijker worden. Dat komt doordat er een spreekuur wordt ingevoerd voor werknemers bij de bedrijfsarts. Werknemers krijgen bovendien het recht om al een afspraak met de bedrijfsarts te maken voordat ze ziek worden. Tenslotte zal de ondernemingsraad verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de Preventiemedewerker.

5. Handhaving
Zoals genoemd zal een basiscontract met de bedrijfsarts verplicht worden. De Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) zal hierop gaan controleren. Ook de verplichte onderdelen van het basiscontract worden gecontroleerd. Daarnaast is er nog de eventuele invoering van een boete als beroepsziekten niet gemeld worden.

Is een Preventiemedewerker verplicht?

Vanaf 2005 is ieder bedrijf verplicht om een Preventiemedewerker aan te stellen. Als een bedrijf niet meer dan 25 medewerkers heeft, mag de werkgever de taak van de Preventiemedewerker op zich nemen. Maar voor ieder bedrijf geldt dat de Preventiemedewerker voldoende kennis, ervaring en middelen moet hebben om zijn taak uit te voeren. Hoeveel kennis is dan genoeg? Dat is afhankelijk van de bedrijfsrisico’s en de ervaring van de Preventiemedewerker zelf.

Veel bedrijven willen aantoonbaar maken dat ze er alles aan hebben gedaan om ‘Arbozaken’ goed geregeld te hebben. Dit om latere discussies te voorkomen. Bovendien geeft het ook een professionele uitstraling aan je bedrijf. Daarom laten zij vaak een medewerker een cursus volgen of zelfs een opleiding. Bijvoorbeeld Middelbare Veiligheidskunde.

Wat betekenen de wijzigingen in de Arbowet voor de Preventiemedewerker?

De wijzigingen in de Arbowet zullen ook gevolgen hebben voor de rol van de Preventiemedewerker. Werkgever en werknemers raken meer betrokken bij de keuze voor de Preventiemedewerker en zijn rol in de organisatie. Als Preventiemedewerker zul je dus meer moeten samenwerken met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en werknemers. Bovendien krijg je als taak samen te werken met de bedrijfsarts en hem te adviseren. Omdat de bedrijfsarts nadrukkelijker aanwezig zal zijn in de organisatie, zal dit ook invloed hebben op de rol van de Preventiemedewerker.

Samenvattend kunnen we zeggen dat de Preventiemedewerker een belangrijkere rol zal krijgen met meer invloed op het Arbobeleid in het bedrijf.

Preventiemedewerker, ben jij al klaar voor de gewijzigde Arbowet?

Cursus Preventiemedewerker

Zorg dat je klaar bent voor de veranderingen in de Arbowet: volg de cursus Preventiemedewerker bij de Partner in Certificeren! Je wordt onder andere bijgepraat over de actuele Arbowetgeving, de RI&E en het nemen van effectieve maatregelen op de werkvloer. En natuurlijk is er ruimte voor interactie en praktijksituaties.

Bekijk de cursus

cursus preventiemedewerker

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl