Vorig jaar is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. Deze wijzigingen in de Arbowet van 1 juli 2017 hebben ervoor gezorgd dat preventie van ziekte en arbeidsongeschiktheid nog centraler is komen te staan. Daarnaast is de betrokkenheid van werkgevers en -nemers bij de Arbodienstverlening vergroot en verder is de positie van de bedrijfsarts in de nieuwe Arbowet versterkt. Werkgevers hebben nog tot 1 juli 2018 de tijd om de Arbowet wijzigingen door te voeren in bestaande contracten. Wie dat op 1 juli niet heeft ingeregeld, riskeert een boete van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ).

Voldoe voor 1 juli 2018 aan de nieuwe Arbowetgeving

De nieuwe Arbowetgeving is officieel ingegaan op 1 juli 2017. Voor werkgevers is er een zogenaamde overgangsregeling van een jaar getroffen. Dat houdt in dat je als werkgever tot 1 juli 2018 de tijd hebt om je bestaande contracten aan te passen om zo aan de wijzigingen in de Arbowet te voldoen. Vanaf 1 juli 2018 mag de inspectie SZW organisaties die niet aan de nieuwe verplichtingen voldoen beboeten. Zorg er als werkgever dus voor dat je de zaken voor 1 juli 2018 op orde hebt om vervelende boetes te voorkomen.

Nieuwe Arbowet

Basiscontract na 1 juli 2017 afgesloten? Dan geldt de nieuwe Arbowet al!

Iedere werkgever dient te beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts. Dat is een verplichting vanuit de wet. In dat basiscontract staan bijvoorbeeld ook afspraken omtrent de ondersteuning van de werkgever bij het verzuimbeleid omschreven. Let wel op, want voor contracten die na 1 juli 2017 zijn afgesloten gelden de Arbowet wijzigingen al:

 • Basiscontracten die na 1 juli 2017 gesloten zijn moeten direct voldoen aan de nieuwe Arbowetgeving.
 • Contracten die voor 1 juli 2017 zijn gesloten dienen te worden aangepast. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het bestaande contract of door een geheel nieuw contract af te sluiten. Zoals gezegd heb je daar als werkgever tot 1 juli 2018 de tijd voor.

Belangrijkste wijzigingen Arbowet 1 juli 2017

De nieuwe Arbowet brengt een aantal wijzigingen met zich mee. Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

 • Minimaal een basiscontract met een arbodienstverlener is verplicht.
 • De werkgever heeft de plicht om werknemers te wijzen op het recht van het bezoeken van een bedrijfsarts. Bijvoorbeeld via een open spreekuur.
 • De bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkvloer.
 • Second opinion: een werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts bij twijfel over het advies.
 • De bedrijfsarts dient de werkgever te adviseren over de toepassing van preventiemaatregelen.
 • De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding.
 • De bedrijfsarts moet beroepsziekten kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).
 • Iedere bedrijfsarts dient een klachtenprocedure te hebben, zodat een werknemer een klacht kan indien.Nieuwe Arbowet
 • De preventiemedewerker heeft een prominentere rol binnen het bedrijf. Ook is er meer medewerkersbetrokkenheid bij de keuze voor de preventiemedewerker.
 • De preventiemedewerker moet over voldoende kennis en ervaring beschikking. Om dit te kunnen realiseren wordt  en opleiding tot preventiemedewerker sterk aangeraden.
 • De preventiemedeweker dient extra aandacht te hebben voor het voorkomen van verzuim en zal ook meer de
 • samenwerking met de bedrijfsarts op moeten zoeken.

Getoetste Bedrijfsrisico Inventarisatie en Evaluatie (Arbo RI&E) loont

Vanuit de Arbowet is bepaald dat iedere werkgever dient te beschikken over een getoetste Arbo RI&E. Wanneer je als bedrijf een Arbo RI&E uit laat voeren, dan wordt je arbobeleid op orde gemaakt en worden de bedrijfsrisico’s in kaart gebracht en beheerst. De praktijk leert ons dat een getoetste Bedrijfsrisico Inventarisatie en Evaluatie voor veel werkgevers nog onbekend terrein is. Het is iets waar in het bedrijfsleven nog niet echt bewust mee wordt omgegaan.

De uitkomst van de Arbo RI&E is voor werkgevers een praktisch plan van aanpak dat leidt tot kostenbesparing vanwege een verlaging van het verzuim en ongevallen en door een verhoging van de productiviteit. Het is dus zeker de moeite om een dergelijke toetsing uit te laten voeren. Zeker wanneer je bekijkt dat er direct hoge boetes opgelegd kunnen worden vanuit de inspectie SZW wanneer je als bedrijf geen getoetste bedrijfs- RI&E kunt overhandigen.

Download VCA Informatiegids

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl