Risicomanagement staat binnen de ISO 9001 norm centraal. Maar wat is risicomanagement precies? En hoe integreer je risicomanagement in je organisatie wanneer je aan de slag gaat met de implementatie van ISO 9001? In dit artikel leggen we daarop de focus. We vertellen je alles over risicomanagement en tonen je hoe risicomanagement verweven zit door de ISO 9001 norm. Vervolgens geven we je enkele handvaten voor het implementeren door de risicomanagement stappen uit te schrijven. Tot slot vertellen we je nog wat meer over een risicomanagementcultuur waarin risico-gebaseerd denken het uitgangspunt is.

Wat is risicomanagement?

Het is voor organisaties van belang dat zij risico’s in kaart brengen die een bedreiging kunnen vormen voor (het voortbestaan van) de organisatie. Als organisatie wil je doelen bereiken en daarvoor is het zaak dat je onzekerheden, die het bereiken van die doelen belemmeren, zoveel mogelijk minimaliseert. Risicomanagement betekent dat je risico’s zodanig beheerst dat er meer zekerheid bestaat dat de organisatie doelstellingen zal realiseren. Het is daarom een vanzelfsprekendheid dat risicomanagement structureel onderdeel uitmaakt van het beleid van je organisatie. Gedegen risicomanagement draagt namelijk bij aan het waarborgen van de continuïteit van je organisatie.

Download geheel vrijblijvend de whitepaper ‘Stappenplan Contextanalyse’

Wil jij alles weten over de contextanalyse in de nieuwe generatie ISO-normen en hoe risicomanagement daarin centraal staat? Download dan geheel vrijblijvend de whitepaper ‘Stappenplan Contextanalyse’.

DOWNLOAD WHITEPAPER

Download contextanalyse

Lees ook het artikel: ‘Een kwaliteitsbeleid opstellen en kwaliteitsdoelstellingen formuleren conform de ISO 9001:2015 norm’

Er zijn verschillende soorten risico’s, zoals:

 • Strategische risico’s
 • Markt/Externe risico’s
 • Financiële risico
 • Operationele risico’s

Risicomanagement is geen doel op zich, maar een middel waarmee je risico’s identificeert en kwantificeert. Je bepaalt daarbij de kans van het optreden van het risico en de impact daarvan voor je organisatie. Wanneer je deze risico’s in kaart hebt ga je beheersmaatregelen vaststellen. Dit zijn activiteiten waarmee de kans van optreden of de gevolgen van risico’s worden beïnvloed. Met behulp van de maatregelen probeer je de risico’s te beheersen. Het is dan vervolgens zaak dat het effect van de maatregelen wordt gemonitord en dat er op basis daarvan wordt bijgestuurd waar nodig. Wanneer je de ontwikkelingen omtrent risico’s en de geïmplementeerde maatregelen continu monitort en daarop verbeteracties uitzet, ontstaat er een gedegen risicomanagement proces. Je organisatie komt daardoor op een steeds hoger niveau.

Hoe werkt risicomanagement in de ISO 9001 norm?

Context analyse ISO 9001 model

In de nieuwe generatie ISO normen, zoals ISO 9001:2015, staat risicomanagement centraal. Wanneer je dus met de implementatie van een bedrijfsnorm, zoals ISO 9001, aan de slag gaat, dan kom je ongetwijfeld in aanraking met risicomanagement. De norm geeft een aantal richtlijnen met het oog op risico-gebaseerd denken die je als organisatie dient te volgen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in twee niveaus van risicomanagement: strategisch en operationeel.

Artikeltip: Bekijk ook het artikel ‘Gratis hulpmiddel bij ISO 9001; de PDCA duidelijker en beter toepasbaar bij risicoanalyse en interne audit’.

Strategisch risicomanagement binnen ISO 9001

De contextanalyse vormt een belangrijk onderdeel van de nieuwe generatie ISO normen, waaronder ISO 9001:2015. Vanuit die contextanalyse wordt verwacht dat je voor je organisatie zowel de kansen als risico’s voor de korte en lange termijn in kaart kunt brengen. De norm laat organisaties vrij in het bepalen van de manier waarop zij die risico-inventarisatie en -analyse inrichten. Het enige wat de norm hierin meegeeft is dat je zowel je interne organisatie als je externe omgeving meeneemt bij het bepalen van de risico’s. Je dient o.a. te kijken naar de situatie in de markt en de invloed daarvan op (keuzes binnen) jouw organisatie.

Meer lezen over de contextanalyse? Bekijk dan het artikel: ‘De contextanalyse in de nieuwe ISO 9001 norm’.

Voor de strategische risico-inventarisatie wordt vaak gebruik gemaakt van modellen zoals een SWOT-analyse of een DESTEP-analyse (trends, ontwikkelingen). Binnen deze modellen kijk je naar kansen, bedreigingen, trends & ontwikkelingen binnen de markt of binnen je organisatie. Met deze input kijk je welke effecten deze risico’s kunnen hebben op de strategie of continuïteit van de organisatie.

Operationeel risicomanagement binnen ISO 9001

Wanneer de risico’s op strategisch niveau in kaart zijn gebracht, kun je dat ook op operationeel gaan doen. De (deel)processen binnen je organisatie vormen daarbij het uitgangspunt. Bij ieder proces bekijk je de mogelijke risico’s en daarna geef je aan hoe je die risico’s borgt. Uiteraard dient er een duidelijke samenhang te zijn tussen de risico’s op strategisch en operationeel niveau. Het is daarbij van belang dat je daadwerkelijk begrijpt wat de cruciale punten in een proces zijn die van invloed zijn op de uiteindelijke kwaliteit van het product of dienst dat je organisatie levert.

Lees ook: ‘Bedrijfsprocessen verbeteren? Dit (mini)stappenplan procesbeschrijving helpt je in 5 stappen op weg!

Dat gaat veel verder dan enkel processen beschrijven en de risico’s die daarbij in horen in kaart brengen. Je dient namelijk niet de norm als uitgangspunt en als doel te nemen, maar juist het principe van risico-gebaseerd denken als leidraad te nemen. Dat is je uitgangspunt en daar hang je een goede evaluatiecyclus aan vast. De hamvraag die je jezelf steeds stelt: Hoe ontwikkelen risico’s zich en hoe speelt onze organisatie daarop in? Denk dus niet vanuit de norm, maar haal je houvast uit risico-gebaseerd denken en bouw daar een gedegen structuur omheen. Dat levert je veel meer op dan enkel het invullen van modellen of het volgen van de richtlijnen uit de norm.

Bekijk ook het artikel: ‘Risicoanalyse ISO 9001 voorbeeldwaarin we je een aantal voorbeelden uit de ISO 9001 risicoanalyse tonen.

Wat zijn de risicomanagement stappen?

Zoals aangegeven is risicomanagement idealiter een continu (verbeter)proces. Wanneer je dat in een stappenplan giet dan kom je op de volgende risicomanagement stappen:

 • Identificeren
  Hierbij ga je, op basis van je beleid en doelstellingen, voor zowel korte als lange termijn o.a. strategische, financiële en operationele risico’s in kaart brengen.
 • Analyseren
  Je bekijkt per risico de kans dat het risico zich voordoet en bepaalt de mate van impact daarvan voor je organisatie. Vervolgens geef je prioriteiten aan de risico’s.
 • Beheersen
  Je bepaalt of en welke beheersmaatregelen je gaat implementeren om de risico’s te voorkomen, verminderen, uitbesteden of accepteren.
 • Monitoren & beoordelen
  Je monitort het effect van de maatregelen en blijft ondertussen ook de ontwikkeling van de risico’s monitoren. Maak er een continu proces van, want enkel dan kun je risico’s effectief beheersen.
 • Rapportage & communicatie
  Maak dit alles inzichtelijk voor de organisatie en neem anderen mee in het risicomanagementproces door o.a. in te zetten op een stuk bewustwording onder medewerkers.

Hoe kun je risico-gebaseerd denken verweven door je organisatie?

Wanneer je risicomanagement als organisatie omarmt dan is het belangrijk om een risicomanagementcultuur te creëren. Dat doe je o.a. door:

 • Draagvlak voor risicomanagement te creëren door alle lagen van de organisatie;
 • Duidelijkheid te scheppen omtrent wie waarvoor verantwoordelijk is met betrekking tot risicobeheersing;
 • Medewerkers bewust te maken en te trainen in de praktische aspecten van risicomanagement;
 • Medewerkers actief te betrekken bij het proces en hun kennis met betrekking tot risicomanagement te vergroten.

In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat risicomanagement vast onderdeel is op de agenda bij besprekingen en/of dat medewerkers juist beoordeeld worden op input aan het risicomanagementproces. Er zijn allerlei praktische toepassingen te bedenken om risicomanagement te integreren in de dagelijkse werkzaamheden.

Lees ook het artikel: ‘Risico-gebaseerd denken als uitgangspunt voor integraal risicomanagement

Aan de slag?

Wil je na het lezen van dit artikel meer weten over risicomanagement en/of risico-gebaseerd denken? Of wil je concreet aan de slag met de implementatie van ISO 9001 en daarin risicomanagement integreren? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs vertellen je graag meer over de mogelijkheden!

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl