Verschil ISO 50001 en 14001Wanneer het gaat over termen als ‘milieu‘, ‘energie’, ‘duurzaam ondernemen of MVO’ en/of CO2-emissie en je gaat daar normen bij halen, dan kom je al snel in aanraking met normen als ISO 14001 en ISO 50001. Maar welke norm is nu waar voor bedoeld? En wat is precies het verschil tussen ISO 14001 en ISO 50001? Kort samengevat: ISO 50001 gaat over energiemanagement en kan gezien worden als een verdieping op ISO 14001 die over een veel breder palet aan milieuaspecten (waaronder energiemanagement) gaat. Meer over de verschillen en overeenkomsten tussen beide normen lees je verderop in dit artikel.

ISO 14001 vs. ISO 50001: wat is het?

Alvorens we ingaan op het verschil, hieronder nog even kort toegelicht waar beide normen over gaan:

ISO 14001 is de internationale norm voor milieumanagement. De norm draait om het beheersen van de milieuaspecten (waar energie er één van is) die voor een organisatie aan de orde (kunnen) zijn en helpt organisaties ook om milieudoelstellingen te realiseren. Daarbij wel de opmerking dat, hoewel ISO 14001, het energie-aspect omvat, het alleen gaat over energie-efficiëntie met het oog op de reductie van CO2-emissie voor het milieu.

Lees ook het artikel: De belangrijkste ISO 14001 certificering eisen!

ISO 50001 is de internationale norm voor energiemanagement waarbij de focus ligt op het terugdringen van het energieverbruik, en daarmee gepaard de kosten, van een organisatie en daarmee het verbeteren van de energieprestaties. Deze norm draait dus veel meer, dan ISO 14001, om het verminderen van het energieverbruik IN de organisatie met als doel energie en energiekosten besparen.

Des te kleiner de CO2-voetafdruk (Carbon footprint) van een organisatie, des te beter de activiteiten in lijn zijn met de milieuregels. Beide normen dragen daar, direct of indirect, dus aan bij.

Meer lezen over ISO 50001? Bekijk dan het artikel: Wat is ISO 50001 – de norm voor energiemanagement?

Stap voor stap aan de slag met verduurzamen? Download deze handige gids!

Er komt allerlei wet- en regelgeving op gebied van duurzaam ondernemen en reductie van de CO2-uitstoot. Wil jij stap voor stap aan de slag met verduurzamen van je organisatie? Met onze praktische informatiegids ‘duurzaam ondernemen’, inclusief handig stappenplan, helpen wij je direct op weg! Download hem geheel vrijblijvend.

DOWNLOAD WHITEPAPER
Energielabel C kantoren

Verschil ISO 14001 en ISO 50001

Wat is dan het belangrijkste verschil tussen ISO 14001 en ISO 50001? De focus van de norm. In de ISO 14001 norm is energie één van de milieuaspecten, terwijl energiemanagement binnen de ISO 50001 norm HET centrale onderwerp is waar alles om draait. In feite kun je ISO 50001 dus zien als een verdieping op (één van de milieuaspecten van) ISO 14001.

Wanneer we ISO 50001 naast ISO 140001 leggen, dan kan gesteld worden dat er binnen de ISO 50001 norm zwaardere eisen worden gesteld aan:

  • De mate van monitoring van het energieverbruik. Bij ISO 50001 zit hier een stuk meer diepgang in dan bij ISO 14001 het geval is.
  • Het niveau van het identificeren van verbeteringen en maatregelen om deze te realiseren.

Dat ISO 50001 een stuk dieper op energiemanagement ingaat dan ISO 14001 is terug te zien in de onderwerpen die aan ISO 50001 zijn toegevoegd (t.o.v. de ISO 14001 norm):

  • Energiebeoordeling;
  • Energieprestatie-indicatoren;
  • Referentie energiegebruik;
  • Verzamelen van energiegegevens;
  • De manier waarop je in de operationele uitvoering omgaan met ontwerp en inkoop.

Laat een duurzaamheidsscan uitvoeren en krijg direct inzicht in jouw situatie!

Waar start je als je wilt beginnen met duurzaam ondernemen? Krijg direct, binnen één dagdeel, inzicht in de relevante prestaties op gebied van duurzaamheid en de verbeterkansen die daaruit voortvloeien met behulp van de duurzaamheidsscan. Vraag vandaag nog een offerte aan!

Vraag duurzaamheidsscan aan
Duurzaam ondernemen

Eigen organisatie vs. de keten

Naast het verschil in diepgang, is er nog een ander opvallend verschil tussen ISO 14001 en ISO 50001. Dat is namelijk het feit dat er bij ISO 50001 alleen focus wordt gelegd op het eigen energieverbruik van een organisatie, terwijl er bij ISO 14001 zowel wordt gekeken naar mogelijkheden die je kunt identificeren om direct (in de eigen organisatie) alsmede indirect (in de hele keten) bij te dragen aan het terugdringen van o.a. CO2-emissie. Vanuit dit oogpunt heeft ISO 14001 dus een breder perspectief.

Qua structuur zijn de normen verder wel vergelijkbaar met elkaar en mede dankzij de High Level Structure is het daarom mogelijk om je energiemanagementsysteem (50001) te integreren in je milieumanagementsysteem (14001).

Ondersteuning bij ISO 50001 en/of ISO 14001?

Wil je aan de slag met ISO 50001 en/of ISO 140001 of ben je op zoek naar ondersteuning bij het onderhouden van je milieu- en/of energiemanagementsysteem? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag op weg!

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl