Preventiemedewerker takenGezond en veilig werken is belangrijk voor je medewerkers. Om dat te realiseren en stimuleren is het vanuit de Arbowet verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen binnen je organisatie die zich bezighoudt met het verminderen van arbeidsrisico’s en het helpen voorkomen van verzuim. Een duidelijk doel, maar wat doet een preventiemedewerker dan precies? Wat behoort er tot zijn/haar takenpakket? In dit blogartikel zetten we dat wat uitgebreider uiteen.

Lees ook het artikel: ‘Wat is een preventiemedewerker?

Wat doet een preventiemedewerker in een organisatie?

Om te beginnen staan er in de Arbowet een aantal wettelijke verplichtingen vastgelegd voor de preventiemedewerker die onder te verdelen zijn in deze vier taken:

 • Het meewerken aan/opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) en bijbehorend Plan van Aanpak (PvA);
 • Het adviseren aan/samenwerken met de directie, de ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging over/omtrent goede arbeidsomstandigheden;
 • Medewerking verlenen aan de uitvoering van maatregelen uit onder andere het opgestelde Plan van Aanpak;
 • Samenwerken met/adviseren aan de bedrijfsarts en Arbodienst.

Naast bovengenoemde wettelijke verplichtingen kan een preventiemedewerker ook nog andere taken op zich nemen die te maken hebben met de Arbowet. Uiteraard is het exacte takenpakket van een preventiemedewerker binnen een organisatie afhankelijk van de bedrijfsgrootte, de bedrijfscomplexiteit en het type bedrijf.

Wil je gebruik maken van preventiemedewerker ondersteuning?

Kun je als preventiemedewerker wel wat ondersteuning gebruiken van een externe deskundige? Of wil je als organisatie de preventiemedewerker taak (deels) uitbesteden? Bekijk dan snel onze mogelijkheden.

MEER INFORMATIE

Outsourcing Officer As A Service

Wat behoort er tot het takenpakket van een preventiemedewerker?

Naast de wettelijk verplichte taken kan een preventiemedewerker zich met allerlei zaken bezighouden die eraan bijdragen dat de arbeidsrisico’s verminderd worden en dat verzuim wordt voorkomen. Hieronder een opsomming van taken waar je bij het takenpakket van een preventiemedewerker aan kunt denken:

 • Het geven van voorlichting aan medewerkers over gezond en veilig werken;
 • Fungeren als vraagbaak omtrent Arbovragen voor collega’s op de werkvloer;
 • Taken, rollen en bevoegdheden omtrent gezond en veilig werken binnen de organisatie vastleggen;
 • Procedures opstellen;
 • Regelmatig opnieuw beleid toetsen;
 • Samenwerken met deskundige personen omtrent de te nemen maatregelen;
 • Meewerken aan het opzetten en het management advies geven over het Arbomanagementsysteem;
 • Registratie van onderzoek en ongevallen;
 • Etc.

Zoals gezegd is het takenpakket afhankelijk van de bedrijfsgrootte, de complexiteit van het bedrijf en de branche waarin een organisatie actief is. Daarnaast liggen, zeker als de organisatie groter is, ook niet alle bovengenoemde taken altijd bij de preventiemedewerker. Deze taken kan hij/zij ook gezamenlijk oppakken met of juist uitbesteden aan een andere, eventueel externe, deskundige.

Lees ook het artikel: Kosten ziekteverzuim terugdringen: ontwikkel een preventieplan’

In veel gevallen zie je dat een preventiemedewerker ondersteuning van buitenaf krijgt, bijvoorbeeld door een adviseur, bij het invullen geven aan zijn/haar takenpakket. Zo komt het regelmatig voor dat er bijvoorbeeld een extern bureau wordt ingehuurd voor het uitvoeren van of ondersteunen bij het uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Zeker wanneer een bedrijf groter wordt is er diepgaande kennis van bepaalde zaken nodig die de preventiemedewerker zelf nooit allemaal paraat kan hebben. Een externe sparringpartner of deskundige kan dan uitkomst bieden.

Hoe ziet de uitvoering van de taken in de dagelijkse praktijk eruit?

Wat is een preventiemedewerkerVanuit de Arbowet is het verplicht dat er één of enkele preventiemedewerkers in de organisatie worden aangesteld. Leidraad bij de hoeveelheid mensen en de beschikbare capaciteit die zij moeten krijgen voor het uitvoeren van hun taak, is ‘dat wat de situatie vereist’. Zo bepaalt onder andere de uitkomst van de RI&E, en de daarbij behorende omvang en ernst van de risico’s, hoeveel tijd er besteed dient te worden aan de preventiemedewerker-taken.

Wanneer we echter kijken naar een gemiddeld bedrijf dan zie je bijvoorbeeld dat een preventiemedewerker:

 • Zo’n 2 tot 4 uur per week bezig is met onderzoek en meldingen(registratie). Hij/zij gaat bij een melding van een gevaarlijke situatie uitzoeken wat er is gebeurd en kijken naar de basisoorzaken daarvan. Vervolgens gaat hij/zij bepalen wat er kan worden gedaan om deze situatie in de toekomst, ook elders in de organisatie, te voorkomen.
 • 1 keer per week een ronde loopt om te kijken of alle BHV-middelen op hun plek staan, of de nooduitgangen vrij toegankelijk zijn en of er geen gevaarlijke situaties te zien zijn.
 • De brandmeldinstallatie 1 keer per maand controleert. De preventiemedewerker houdt daarvoor een logboek bij.
 • Vaak het hoofd van de BHV’ers in een organisatie is. Hij/zij is degene die de BHV’ers aanstuurt en bij ongevallen iedereen bij elkaar roept om de situatie te evalueren.
 • Ontruimingsoefeningen op poten zet.

Artikeltip: ‘Is een preventiemedewerker verplicht? En wat is het verschil met een arbocoördinator?

Meer informatie of ondersteuning nodig?

In dit blogartikel hebben we uiteengezet wat de wettelijk verplichte taken van een preventiemedewerker zijn en wat er in de praktijk allemaal bij de functie komt kijken. Hopelijk hebben we op die manier een goed beeld kunnen geven van het takenpakket van de preventiemedewerker. Wil je echter meer weten over de rol of het takenpakket van een preventiemedewerker? Of ben je op zoek naar externe ondersteuning bij het uitvoeren van de preventie- en Arbotaken? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag op weg!


Ondersteuning preventiemedewerker

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl