Advies en ondersteuning

ISO 14001 certificering

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard voor milieumanagement. In de norm wordt beschreven hoe je de milieuprestaties van je bedrijf in kaart kunt brengen en kunt verbeteren. Wanneer je de norm implementeert, kun je aantoonbaar maken dat je de impact van je organisatie op het milieu beheerst, dat je aan de eisen en wensen van stakeholders voldoet en dat je voldoet aan geldende wet- en regelgeving!

iso-14001-eisen
Contact

Meer informatie of offerte aanvragen?

Wil je meer weten over ISO 14001? Neem dan contact met ons op. Wil je direct aan de slag? Vraag dan een offerte aan!

ISO 14001

Verbeter je milieuprestaties

Wil jij met ISO 14001 aan de slag? Om je milieumanagement naar een hoger niveau te tillen of simpelweg omdat het gevraagd wordt vanuit een aanbesteding? Dan ben je bij CertificeringsAdvies Nederland (CAN) aan het juiste adres. Met onze brede pakket aan diensten zijn wij dé partner in certificeren! In onze aanpak nemen wij niet de ISO 14001 norm, maar jouw organisatie als uitgangspunt. Op pragmatische wijze analyseren wij processen en optimaliseren deze conform de ISO 14001 richtlijnen. Met oog voor praktijk en resultaat en altijd in samenwerking met jou en je collega’s. Jullie kennen de onderneming tenslotte het beste en alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor de organisatie.

ISO 14001 milieuaspectenregister opstellen
Wat is ISO 14001

1. Wat is ISO 14001?

NEN 14001:2015 is de internationaal geaccepteerde norm voor milieumanagement. In de norm wordt beschreven hoe je de milieuprestaties van je bedrijf in kaart kunt brengen en verbeteren. Je toont aan dat je de impact van je organisatie op het milieu beheerst, dat je aan eisen en wensen van stakeholders voldoet en dat je voldoet aan geldende wet- en regelgeving.

De ISO 14001 norm geeft aan dat het bereiken van evenwicht tussen milieu, maatschappij en economie essentieel is om te kunnen voorzien in de behoeften van onze generatie en de generatie na ons. Door stijgende verwachtingen van de maatschappij wat betreft duurzame ontwikkeling, steeds strengere wetgeving en een groeiende druk op het milieu, zijn organisaties een systeembenadering gaan toepassen op milieumanagement. En dat milieumanagement een noodzaak is, daar zijn we het in het algemeen wel over eens. ISO 14001 is dus een systeem voor milieumanagement met als doel duurzaamheid te stimuleren.

2. Het ISO 14001 milieumanagementsysteem

Waar vroeger een milieuhandboek gangbaar was, is dat tegenwoordig met de komst van ISO 14001:2015 allang niet meer het geval. De nieuwe ISO 14001 norm vraagt om een milieumanagementsysteem waarvan de inhoud vooral wordt bepaald door de stakeholders- en risicoanalyse. Je legt in dat milieumanagementsysteem dus enkel zaken vast die voor jouw organisatie belangrijk zijn. Het managementsysteem is daarmee een middel om de invloed op het milieu te beheersen en mag geen onnodige ballast vormen voor je organisatie. Uiteindelijk dient een managementsysteem ondersteunend te zijn aan de organisatie en bedrijfsdoelen.

duurzaam managementsysteem

3. Wat zijn de voordelen van ISO 14001?

Wat is het nut van ISO 14001, de internationaal geaccepteerde standaard voor milieumanagement? In de regel wordt het certificaat voornamelijk behaald vanuit commercieel oogpunt. Daarnaast zien wij de volgende voordelen van ISO 14001:

 • Je kunt naar prospects aantonen dat jij voldoet aan klanteisen en -wensen.
 • Verbetering van milieuprestaties.
 • Vanuit de context en doelstellingen van je organisatie speel je in op interne en externe risico’s en kansen.
 • Gecertificeerde bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
 • Continue verbetering van de organisatie.
 • Verhoging van de klanttevredenheid.
 • Verlaging van de kosten.
 • Aantonen van een professionele organisatie.
 • Logo connectworks

  “Laurens heeft ons begeleid met de implementatie van ISO 27001 en NEN 7510. Die manier van (samen)werken is jarenlang goed gegaan. Tot onze organisatie op een gegeven moment groeide en functies veranderden waardoor het ISO-stuk bij mij kwam te liggen. Dat was niet meer voor mij weggelegd en daarnaast had ik er ook de tijd niet voor. Binnen onze organisatie hadden we ook niemand beschikbaar en buiten dat heerst er ook schaarste in dit vakgebied. Toen hebben we voor outsourcing gekozen. We hebben een goede klik met Laurens en hij weet hoe wij als organisatie werken. Dus sindsdien is Laurens bij ons werkzaam als Security Officer (as a Service).”

  ConnectWorks directie

  Wouter van Weeren

  Mede-oprichter

 • Logo Tjaden

  “Naast dat onze opleidingen worden geregeld door CertificeringsAdvies Nederland, ondersteunt Rob ons iedere maand in onze KAM-activiteiten. We sparren dan over grote vraagstukken en hij is een soort stok achter de deur om door te pakken. We kijken bewust naar waar we naartoe willen, hoeveel tijd het kost en hoeveel prioriteit het heeft. Je merkt dat medewerkers zelf ook met ideeën naar ons toekomen. De betrokkenheid is dus hoog!”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

 • Klantlogo Stork

  Wij hebben ervoor gekozen om met CertificeringsAdvies Nederland in zee te gaan, omdat dit een partner is die, met betrekking tot de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, het meeste vertrouwen en deskundigheid uitstraalde.

  Wim Welman

  Kwaliteitsmanager

 • Logo celektron

  “Rob, de adviseur van CAN was kordaat en slagvaardig en vrij direct, daar houden we van! Hij draaide nergens omheen, daarom wisten we precies waar we aan toe waren. En niet zonder resultaat; na 2,5 maand hebben we het VCA* certificaat behaald.

  Met het behalen van het VCA* certificaat, inclusief VGM-RIE, kunnen we vanaf nu de veiligheid binnen het bedrijf aantonen aan onze opdrachtgevers. Daarnaast heeft het thema veiligheidsbewustzijn nog meer aandacht gekregen binnen onze organisatie na het behalen van het certificaat.”

  CAN - Elektrotechniek - Celektron-2

  Martijn Gerrits

  Teamleider Projecten

 • Logo-KiesZon

  “Samen met CertificeringsAdvies Nederland zijn er al veel zaken opgezet op het gebied van veiligheid. Zo is er een verbeterde versie van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie gemaakt, wordt er gemonitord en ondersteund bij het maken van procedures en processen, zitten er controles op veiligheidsplannen en neemt CertificeringsAdvies Nederland de werkplekinspecties voor haar rekening. Verder is er in samenwerking met CertificeringsAdvies Nederland binnen KiesZon een eigen BHV-organisatie opgezet en worden er diverse trainingen verzorgd. En dat alles naar tevredenheid!”

  Afbeelding van Bram Peperzak

  Bram Peperzak

  Operationeel Directeur & eindverantwoordelijke voor VGM

 • Logo Tjaden

  “Voor ons was het ontzettend belangrijk om onze opleidingen onder één dak te houden. Deze opleidingen moeten namelijk worden aangepast aan onze eigen risico’s. Dat is best een grote uitdaging. Alles haakt namelijk in elkaar. Je moet daarom wel een partij vinden die al die verschillende opleidingen kan verzorgen. Dan pas kun je namelijk meerwaarde gaan creëren. Uiteindelijk kwam ik bij CAN uit omdat zij, via hun opleidingsplatform de CAN Academy, veel verschillende trainingsmogelijkheden hebben en maatwerk kunnen leveren. Tevens ook een belangrijk onderdeel vanuit de Arbowet!”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

Toegevoegde waarde leveren HR

4. Wat zijn de ISO 14001 eisen?

Wat betekent een ISO 14001 certificering voor je organisatie en wat moet je in de praktijk gaan doen? Hieronder een aantal belangrijke ISO 14001 eisen toegelicht:

 • Het vaststellen van de milieuprestaties van de organisatie en doelstellingen om die te verbeteren.
 • Opstellen van een milieubeleid.
 • Inzicht krijgen in de milieubelasting van extern geleverde producten en diensten.
 • In andere hoofdstukken komen eisen als het opstellen van milieudoelstellingen, het uitvoeren van een directiebeoordeling en een interne audit naar voren.

5. Hoe werkt de ISO 14001 audit?

Voor het uitvoeren van de certificeringsaudit komt een Certificerende Instantie (CI) langs in de organisatie. De audit bestaat uit twee fasen:

 • Fase 1: Hier beoordeelt de auditor het kwaliteitsmanagementsysteem en toetst dit aan de eisen van ISO 14001. Daarnaast wordt bekeken of de interne audit en directiebeoordeling uitgevoerd zijn. Vervolgens worden resultaten daarvan besproken met personen uit de organisatie. De auditor let in het bijzonder op zaken als continu verbeteren, milieuaspecten en milieurisico’s, wetgeving, klanten en belanghebbenden.
 • Wanneer fase 1 goed wordt doorstaan, volgt fase 2 van de audit. Daarin wordt gekeken of de huidige documentatie ook goed geïmplementeerd is in de organisatie. Door het houden van interviews zal er gekeken worden of er duidelijk draagvlak is binnen de organisatie en of die documentatie dus niet losstaat van de bedrijfsvoering. Werkt het managementsysteem in de praktijk?

Wanneer het opgezette systeem voldoet aan de eisen wordt de organisatie voorgedragen voor certificering. Uiteindelijk, als het voldoende effectief is, behaal je het ISO 14001 certificaat.

Interne audit
ISO 14001 checklist

6. ISO 14001 checklist: Wat kun je verwachten?

Wanneer je met ISO 14001 aan de slag gaat kun je als het ware een stappenplan of checklist doorlopen om uiteindelijk aan 14001 te voldoen:

 • Stap 1: Algemene inventarisatie en scope: In deze fase wordt de werkwijze onder de loep genomen, wordt er gekeken naar de informatie die reeds beschikbaar is en wordt het milieubeleid doorlopen.
 • Stap 2: De contextanalyse: In deze fase wordt de welbekende contextanalyse uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken naar de invloed van de organisatie op zijn omgeving en het milieu. Dat gebeurt o.a. door het uitvoeren van een stakeholder- en risicoanalyse.
 • Stap 3: Opstellen milieubeleid: Met input uit de vorige stap is het mogelijk een milieubeleid op te stellen. Daarin worden concreet doelstellingen en acties rondom het thema milieu beschreven op basis van de PDCA cyclus.
 • Stap 4: Opzet managementsysteem: Alle eerder gemaakte afspraken en beleidsstukken worden samengevoegd in een managementsysteem.
 • Stap 5: Praktijkervaring: Je dient aan te kunnen tonen dat je enkele maanden volgens het nieuwe managementsysteem hebt gewerkt. Zo kun je tevens testen of alles in de praktijk ook werkt zoals het bedacht is.
 • Stap 6: Directiebeoordeling: Door middel van een directiebeoordeling worden de prestaties van de organisatie onder de loep genomen.
 • Stap 7: Interne audit: Wanneer de bevindingen uit de directiebeoordeling verwerkt zijn, wordt het managementsysteem intern in de organisatie getoetst. De afwijkingen en verbeterpunten worden vervolgens vastgelegd ter opvolging.
 • Stap 8: Externe audit: Tot slot vindt de certificeringsaudit plaats. Hierin wordt door een auditor gekeken of het managementsysteem voldoet aan de ISO 14001 eisen.

7. Wat kost ISO 14001?

Om deze vraag te beantwoorden kijken we naar verschillende factoren zoals de grootte, complexiteit van de organisatie en in hoeverre bepaalde processen al zijn ingeregeld. Kortom, de kosten voor een traject zijn organisatie afhankelijk. De ene organisatie is de andere niet. Houd wel rekening met deze kosten:

 • Begeleiding van een adviesbureau bij implementatie
 • Interne uren voor het opzetten van een managementsysteem voor ISO 14001
 • (Interne) audit kosten en (externe) audit kosten
Kosten-ISO-14001

8. Is ISO 14001 verplicht?

Het is niet wettelijk verplicht om ISO 14001 te behalen. Het doel van ISO 14001 is aantonen dat je milieuaspecten beheerst. Met behulp van de norm breng je milieuprestaties naar het gewenste niveau. Vervolgens ga je dit monitoren en verbeteren. Ondanks dat ISO 14001 niet verplicht is kan het je wel commercieel voordeel opleveren en een gunningsvoordeel bij aanbestedingen. Meer lezen over de verplichting?

9. Wat is het verschil tussen ISO 14001 en ISO 50001?

Kort samengevat: ISO 50001 gaat over energiemanagement en kan gezien worden als verdieping op ISO 14001 die over een veel breder palet aan milieuaspecten (waaronder energiemanagement) gaat.

Wanneer we ISO 50001 naast ISO 140001 leggen, dan kan gesteld worden dat er binnen de ISO 50001 norm zwaardere eisen worden gesteld aan:

 • De mate van monitoring van het energieverbruik. Bij ISO 50001 zit hier een stuk meer diepgang in dan bij ISO 14001 het geval is.
 • Het niveau van het identificeren van verbeteringen en maatregelen om deze te realiseren.

Dat ISO 50001 een stuk dieper op energiemanagement ingaat dan ISO 14001 is terug te zien in de onderwerpen die aan ISO 50001 zijn toegevoegd (t.o.v. de ISO 14001 norm):

 • Energiebeoordeling;
 • Energieprestatie-indicatoren;
 • Referentie energiegebruik;
 • Verzamelen van energiegegevens;
 • De manier waarop je in de operationele uitvoering omgaan met ontwerp en inkoop.

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!