Duurzaam ondernemen met oog voor milieu

Milieu & Duurzaamheid

Klimaatverandering raakt ons allemaal: van water, afval en energie tot gemeenschap, cultuur, gezondheid en welzijn. Dat geldt, zeker niet op de laatste plaats, ook voor het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven gaan of willen daarom, aangedreven door steeds strenger wordende eisen vanuit wet- en regelgeving, aan de slag met ‘duurzaam ondernemen’. Daar zijn tal van tools, normen en mogelijkheden voor. Wat past bij jouw organisatie?

ISO 14001 milieuaspectenregister opstellen
Laptop werken bij CertificeringsAdvies Nederland

Meer informatie of eens sparren?

Wil je meer weten of eens sparren over het verbeteren van milieu en duurzaamheid in jouw organisatie? Neem dan contact met ons op!

EU Green Deal

Reduceren CO2 uitstoot

Wetenschappers beschouwen de continu toenemende concentraties broeikasgassen in de atmosfeer als de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. Door het proces van opwarming van de aarde stijgt de temperatuur, stijgt ook de zeespiegel en als gevolg hiervan ervaart de mensheid steeds vaker en ook steeds intenser extreme weersomstandigheden. Hoog tijd voor actie dus!

Een belangrijke stap is het reduceren van de CO2-uitstoot. Om dat doel te realiseren hebben overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties het Klimaatakkoord van Parijs gesloten. Dat heeft weer geleid tot de EU Green Deal, de routekaart met een hele reeks aan maatregelen om Europa voor 2050 klimaatneutraal te maken.

co2-prestatieladder-niveaus

49% minder CO2 uitstoot

Nederlandse regelgeving steeds strenger

De Nederlandse overheid heeft zich, als gevolg van dat Klimaatakkoord, ten doel gesteld om in 2030 de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 met 49% te verminderen. Het bedrijfsleven speelt hierin een belangrijke rol. In Nederland is het namelijk zo dat de grootste bedrijven van het land samen verantwoordelijk zijn voor 71% van de CO2-uitstoot (bron: deduurzameadviseurs.nl). Gevolg van dit alles is dat, met name het bedrijfsleven, te maken heeft met allerlei (opkomende) wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Organisaties moeten dus aan de slag met verduurzamen. Maar waar start je? Wat is verplicht? Wat is wijsheid?

Duurzaamheid bedrijven

Impact

Klimaatverandering groot risico voor bedrijfsleven

Uit het ‘Global CEO Outlook 2019’, dat gepubliceerd is door KPMG, blijkt dat CEO’s klimaatverandering momenteel als grootste risico voor hun bedrijf zien. Vanuit een ander onderzoek van KPMG wordt geconcludeerd dat vrijwel iedere organisatie financiële risico’s loopt of op de lange termijn kansen kan creëren door klimaatverandering. Wanneer (Nederlandse) organisaties eenmaal beseffen dat ze financieel voordeel kunnen behalen door rekening te houden met klimaat gerelateerde risico’s binnen hun organisatie, zijn ze in staat om de risico’s ook daadwerkelijk te verkleinen. (Bron: KPMG).

Het Mercer-rapport‘Investing in a Time of Climate Change’ (2019) stelt dat sommige organisaties in 2050 maar liefst 95% van hun waarde zouden kunnen verliezen als de regering actie onderneemt om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. Vandaar de hoge noodzaak voor organisaties om snel te handelen met het oog op klimaat gerelateerde risico’s. (Bron: Mercer.com)

Impact klimaatverandering bedrijfsleven

1. Duurzaamheid en milieu

Wat betekent duurzaamheid milieu? Om die vraag te beantwoorden allereerst een korte definitie van de term duurzaamheid. Duurzaamheid is (volgens de definitie van de World Commission on the Environment and Development):

Wat is duurzaamheid?

Even pas op de plaats. Wat is duurzaamheid precies? Een definitie van de ‘World Commission on the Environment and Development’: ‘Een vorm van ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’ Het draait daarbij om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften. Denk aan zaken als schoon milieu, biodiversiteit, maatschappelijk vertrouwen etc.  Essentie van duurzaamheid is dat de aarde niet wordt uitgeput en ook  voor toekomstige generaties bewoonbaar is.

Het draait om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften, zoals een schoon milieu, biodiversiteit, maatschappelijk vertrouwen etc. De essentie is dat de aarde niet uitgeput raakt en ook voor toekomstige generaties bewoonbaar is.

Duurzaam betekent eigenlijk dus ‘lang meegaan’ en wanneer je de term in combinatie met milieu hanteert dan wordt er gedoeld op het lang meegaan van de leefomgeving. Een milieuvriendelijk(e) product of dienst brengt in de gehele productieketen geen schade toe aan de leefomgeving als in:

 • Geen milieuverontreiniging
 • Geen uitputting van natuurlijke grondstoffen
 • Geen invloed op de ecologie

Een duurzaam product gaat doorgaans lang mee. Dat kan zijn omdat het gemaakt is van (kwalitatief) goed materiaal, maar dat kan ook zijn omdat het een product is dat makkelijk te repareren is en daardoor niet snel bij het afval komt.

2. Waarom starten met duurzaam ondernemen?

Waarom zou je als organisatie starten met duurzaam ondernemen? Wanneer er wordt gesproken over duurzaamheid bij bedrijven, ofwel duurzaam ondernemen, dan roept dat binnen organisaties al snel de associatie op dat het veel geld kost en weinig oplevert. Toch is die aanname niet helemaal juist. Vanuit de markt wordt duurzaamheid steeds vaker als eis gesteld. Van bedrijven die mee willen doen aan aanbestedingen wordt steeds vaker verwacht dat ze een goed MVO-beleid voeren. Niet alleen vanuit opdrachtgevers is die verwachting er. Ook de consument is, vanuit milieu en duurzaamheidsoogpunt, steeds kritischer op organisaties en hun product/dienst.

Dat alles wordt versterkt door (natuurlijke) grondstoffen die steeds schaarser en daardoor duurder worden en de overheid die middels aangescherpte wet- en regelgeving duurzaamheid bij bedrijven probeert af te dwingen/te stimuleren. Bovendien wordt die wet- en regelgeving de komende jaren alleen maar strenger, omdat de overheid moet voldoen aan het Klimaatakkoord (voortkomend uit de Europese Green Deal). Eén van de doelen die daarbij gesteld is, is dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met 49% verminderd is, in vergelijking met 1990. In Nederland is het zo dat de grootste bedrijven van ons land samen verantwoordelijk zijn voor 71% van de CO2-uitstoot (Bron: deduurzameadviseurs.nl). Het bedrijfsleven speelt dan ook een grote rol bij het realiseren van de klimaatdoelen.

Wat is het Klimaatakkoord?

Wat is het Klimaatakkoord? Het Klimaatakkoord is een belangrijk deel van de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag in Parijs. Daarin hebben 195 landen inclusief Nederland afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius en zo mogelijk 1,5 graden Celsius. Het Klimaatakkoord is onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. Het is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. (Bron: Klimaatkkoord.nl en Rijksoverheid.nl).

Uiteindelijk krijgt iedereen met het Klimaatakkoord te maken. Nederland neemt daar 30 jaar de tijd voor, zodat veranderingen voor iedereen haalbaar zijn. Wanneer we inzoomen op het bedrijfsleven, dan vertaalt zich dat door in maatregelen als:

 • 40% van de opgewekte energie moet in 2030 schoon zijn;
 • Fossiele brandstoffen worden gefaseerd duurder;
 • Vanaf 2035 mogen er geen benzineauto’s meer geproduceerd worden;
 • Aan de buitengrenzen van de EU komt een CO2-belasting om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

3. Welke milieu wet- en regelgeving is er?

Vanuit de overheid worden er steeds meer maatregelen getroffen om aan de Klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Dat resulteert in steeds meer en strengere wet- en regelgeving. Zo heeft het bedrijfsleven te maken met o.a. deze verplichtingen:

Werk aan de winkel dus voor het bedrijfsleven: de nieuwe wet- en regelgeving verplicht bedrijven hun verantwoordelijkheid te nemen op weg naar een meer duurzame economie. Bovenstaande is slechts een greep uit de wet- en regelgeving die er voor allerlei uiteenlopende sectoren is/aan zit te komen. Wil je weten welke wet- en regelgeving voor jouw organisatie van toepassing is m.b.t. energiebesparing? Doorloop dan op de site van het RVO de wetchecker energiebesparing.

Via de Wetchecker energiebesparing is het mogelijk om te kijken aan welke energiewetten je als organisatie dient te voldoen. Daarnaast is het zo dat de energiebesparende maatregelen die je als organisatie dient te nemen ook afhankelijk zijn van de bedrijfstak waarin je operationeel bent. Op de website van het RVO is een lijst te vinden waarin voor 19 bedrijfstakken inzichtelijk is gemaakt aan welke erkende maatregelen een bedrijf dient te voldoen.

Concluderend kunnen we stellen dat je als organisatie beter vandaag dan morgen aan de slag kunt gaan met het verminderen van de CO2-uitstoot. Op dit moment zijn de wettelijke verplichtingen die in Nederland gelden nog beperkt. Dat neemt niet weg dat de overheid wel degelijk ambitieuze doelen heeft en daarvoor maatregelen treft. Om dit alles te bevorderen zijn er momenteel veel financierings- en subsidiemogelijkheden vanuit de overheid beschikbaar gesteld, gericht op het verduurzamen binnen organisaties. Doordat deze mogelijkheden nu worden aangeboden, is dit een goed moment om in te stappen. Wanneer ‘straks’ de helft van de bedrijven al over de streep is, gaan subsidies natuurlijk wegvallen en wordt vanuit organisaties gevraagd om steeds meer zelf te betalen.

Sociale- en milieurisico’s

Sociaal Risico Management (SRM)

Duurzaam ondernemen wordt niet alleen gedreven door opkomende wet- en regelgeving. Steeds meer organisaties zien in dat thema’s als duurzaamheid en MVO een plek moeten krijgen binnen het risicomanagementproces van de organisatie. En dat is niet zo gek, want sociale- en milieurisico’s, voortkomend uit dit soort thema’s, zijn relevanter voor organisaties dan vaak gedacht wordt en de impact kan veel groter zijn dan op voorhand wordt beseft. Neem bijvoorbeeld diverse maak-industrieën. Je hoort steeds vaker dat er tekorten aan natuurlijke grondstoffen ontstaan. Gevolg daarvan is dat de prijzen van deze grondstoffen flink stijgen. Een risico in de keten! Zeker wanneer je als organisatie afhankelijk bent van dit soort natuurlijke grondstoffen.

Integraal risicomanagement

En denk in het kader van Sociaal Risicomanagement (SRM) ook eens aan de geloofwaardigheid van jouw organisatie of de geloofwaardigheid van je leveranciers. Een imago kan je business, of de business van je leverancier, maken of breken. Stakeholders hebben hier grote invloed op. Ben je in hun perceptie een betrouwbaar bedrijf? Dat haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt? En dat niet alleen zegt, maar ook echt doet? En hoe zit dat met je leveranciers? Wanneer jouw organisatie van leveranciers die MVO aan hun laars lappen afhankelijk is, dan brengt dat grote risico’s met zich mee voor de toekomstbestendigheid van jouw business.

Kortom, het is steeds noodzakelijker om vanuit een breed perspectief te kijken naar het minimaliseren van de onzekerheden die het bereiken van de (organisatie)doelen en daarmee het eventuele voortbestaan van de organisatie in de weg staan. Duurzaamheid en MVO verdienen structureel aandacht binnen je organisatie en dienen standaard mee te worden genomen in je risicomanagement(beleid).

Kosten-ISO-14001

4. Wat is MVO en waarom is het interessant?

Wat is MVO? MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met het oog op MVO maakt het niet uit of je een groot bedrijf bent met enorme productielijnen, of een klein bedrijf dat in een klein pand gevestigd is en een klein wagenpark bezit: alle initiatieven dragen bij.

MVO is interessant vanuit meerdere oogpunten:

 • Het draagt bij aan een positief imago voor je organisatie (interessant voor klanten alsmede toekomstige medewerkers);
 • Je hebt een streepje voor bij aanbestedingen;
 • Je kunt voldoen aan eisen vanuit opdrachtgevers;
 • Je bespaart (energie)kosten;
 • Je voldoet aan (toekomstige) wet- en regelgeving.

Wanneer je het goed inzet zijn consumenten zelfs bereid meer geld te betalen voor je product/dienst, omdat ze weten dat het een duurzaam initiatief is.

5. Hoe integreer je milieu en duurzaamheid in je onderneming?

Wanneer je aan de slag wilt/gaat met MVO, is het altijd de vraag waar en hoe je moet beginnen. Advies: breng eerst in kaart wat de huidige processen, diensten, producten, systemen etc. binnen je organisatie zijn en hoe groot de negatieve impact daarvan is op het milieu, wat hoge energiekosten veroorzaakt, wat problemen veroorzaakt met het oog op (nieuwe) wet- en regelgeving etc.

Na het in kaart brengen van deze zaken, kun je gaan denken over oplossingen: wat is interessant en wat is de beste optie? Ga je investeren in energie-efficiëntie, gebruik maken van energiebesparende middelen, naar subsidies kijken of ga je bijvoorbeeld aan de slag met opzetten van een managementsysteem in combinatie met een norm.

Maak NU gebruik van aantrekkelijke subsidieregelingen

Waar veel organisaties niet bij stilstaan is dat er vanuit de overheid een heleboel subsidies beschikbaar worden gesteld om organisaties te stimuleren aan de slag te gaan met duurzaamheid. Organisaties die tijdig starten met duurzaam ondernemen, worden in die zin beloond, omdat ze gebruik kunnen maken van allerlei subsidieregelingen. Laat je duurzaamheid op z’n beloop? Dan vis je mogelijk over enkele jaren achter het net en dien je het hele proces zelf te bekostigen. Simpelweg omdat de subsidiepotten dan leeg zijn. Wie dus tijdig start, kan daar voordeel uit halen in de vorm van tegemoetkomingen!

De internationaal erkende en meest toegepaste norm als het gaat over milieumanagement is ISO 14001. Daarnaast zijn er vanuit energiemanagement diverse normen in opkomst zoals ISO 50001, de CO2 prestatieladder etc. Ga je echt specifiek kijken vanuit het oogpunt van MVO, dan is een norm als ISO 26000 en voor duurzaam hout bijvoorbeeld zijn er FSC en PEFC. Wanneer je een managementsysteem, met onderliggend (een) bedrijfsnorm(en), implementeert borg je niet alleen dat je aan de slag gaat met milieu, duurzaamheid en je energieprestaties, maar borg je ook dat je kosteneffectief bezig kunt zijn. Want hoe dan ook, je gaat wijzigingen aanbrengen in de structuur van je organisatie om het potentieel van duurzaamheid zo volledig mogelijk te benutten.

6. Welke maatregelen kun je als organisatie nu al treffen?

Vaak wordt gedacht dat verduurzamen een ontzettend grote stap is waar veel investeringskosten mee gemoeid zijn. Om die reden wordt het vaak uitgesteld. Dat hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Wanneer je als organisatie aan de slag gaat met verduurzamen kun je redelijk makkelijk zelf een aantal maatregelen treffen en direct besparen op energieverbruik. Voor andere maatregelen is het noodzakelijk of kan het lonen om externe hulp in te schakelen. Een aantal voorbeelden van energiemaatregelen:

 • Tijdschakelaars plaatsen op verlichting, ventilatie en stookinstallaties;
 • Schakel stroomvreters uit als ze niet in gebruik zijn;
 • Besparen op verlichting door energiezuinige verlichting te plaatsen;
 • Deurdrangers, tochtstrips etc. plaatsen;
 • Isoleren en dubbel glas vervangen;
 • Gebruik maken van hernieuwbare energie (windenergie, waterkracht, zon, biomassa etc.);
 • Gebruik van duurzame materialen (denk aan duurzame verpakkingen);
 • Ga bewuster om met voeding (gezonde bedrijfslunch, minder dierlijk, meer plantaardig);
 • Verduurzamen van het wagenpark en bewuster omgaan met dienstreizen (elektrisch rijden, meer fietsen, thuiswerken);
 • Verspil niet onnodig water in de organisatie en het productieproces (bijv. aanzetten halflege vaatwasser).

Daarnaast kun je, zoals hierboven genoemd, als organisatie ook de stap nemen, al dan niet omdat het geëist wordt door opdrachtgevers en bijvoorbeeld een eis is in aanbestedingen, om een energiemanagementsysteem op te zetten conform bedrijfsnormen.

7. Aan de slag met duurzaam ondernemen?

Wil je aan de slag met duurzaam ondernemen, maar weet je niet goed waar te beginnen? Om je gelijk een praktische duw in de rug te geven, hebben we binnen CertificeringsAdvies Nederland (CAN) een praktische methode ontwikkeld waarmee jouw organisatie direct inzicht krijgt in de relevante prestaties op het gebied van duurzaamheid (milieu en energie) en de verbeterkansen die daaruit voortvloeien. Wij noemen dit de duurzaamheidsscan.

Wil je meer weten over duurzaam ondernemen? Gebruik maken van onze duurzaamheidsscan? Of heb je een vraag over de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag op weg!

 • Klantlogo Redept cresa

  “Het traject was heel ‘Lean & Mean’, met een perfecte verhouding tussen kwaliteit, uitstraling, kosten en resultaat!”

  ISO 9001 in de praktijk

  Leon van Leersum

  Partner bij REDEPT Cresa

 • Logo Fastned

  “Zonder CertificeringsAdvies Nederland (CAN) waren we als een kip zonder kop aan de slag gegaan. Vooral de pragmatische inval (wat moeten we vastleggen, wat ligt informeel in de organisatie al vast) hadden we niet zonder CAN kunnen doen. We zijn blij verrast met het resultaat.”

  Fastned tanken

  Thijs Baars

  Business Analist & Security Officer

 • Bosch Rexroth

  “Het voordeel van CertificeringsAdvies Nederland (CAN) is de flexibiliteit die ons geboden wordt. Daarnaast zijn de trainingen maatwerk. Daardoor bevatten de trainingen input vanuit onze eigen praktijkervaringen. Inmiddels loopt de samenwerking met CAN al jaren naar tevredenheid.”

  BHV herhaling verplicht

  Lukas van Dooren

  Verantwoordelijk voor Health Safety & Environment

 • Logo Lannet & IT

  “Gedurende het ISO 27001 en NEN 7510 traject viel vooral de pragmatische aanpak op. CertificeringsAdvies Nederland (CAN) denkt echt vanuit de organisatie en niet vanuit de norm. De CAN-adviseur wist de normen feilloos te vertalen naar de praktijk waardoor het voor ons duidelijk en werkbaar was.”

  ISO 27001 checklist

  Paul den Otter

  Oprichter en eigenaar

 • ISO 27001 of NEN 7510 kiezen

  “De presentatie van de trainer was goed. Er zat een duidelijke structuur in en je merkte echt dat er voorafgaand aan de training met elkaar gecommuniceerd is. De goede voorbereiding en communicatie vooraf hebben ervoor gezorgd dat de training zelf erg prettig en soepel is verlopen.”

  Voordelen van HKZ Zorg & welzijn

  Sena Eren

  Manager Kwaliteit

 • CAN - Klantcase Kyocera - Quote-

  “We hebben voor CertificeringsAdvies Nederland (CAN) gekozen vanwege de no-nonsense aanpak, korte lijnen en goed advies. Het is prettig dat CAN tastbare targets nastreeft en zegt waar het overgaat in plaats van het volgen van theoretische modellen.”

  Klantcase Kyocera

  Ronald Frankfoorder

  Voormalig Senior Manager

 • Klantlogo Emma Safety Footwear

  “Ik ben erg tevreden over het gehele traject met CertificeringsAdvies Nederland. Wat ik erg positief vond is dat er vooraf contact is geweest met de trainer. Onze input was tijdens de training terug te horen. Dat vind ik heel belangrijk, dat is echt maatwerk!”

  Emma Pand

  Ronald Bakker

  Quality Assurance Manager

 • Klantlogo Vecos

  “We hebben de ISO 27001 norm met behulp van CertificeringsAdvies Nederland binnen 2 maanden opgetuigd. De gezamenlijke start en de professionele begeleiding van de adviseur hebben erg geholpen om onze hele organisatie te enthousiasmeren voor ISO. Dat was erg positief!”

  Vecos lockers

  Joris Geelhoed

  Security Officer

 • Klantlogo WSB solutions

  “Samen met Tobias hebben we het afgelopen jaar flinke stappen gezet met betrekking tot ISO 9001 en ISO 27001. Hij heeft veel ervaring in de IT-branche en dat is van grote waarde gebleken. Hij weet hoe andere bedrijven bepaalde uitdagingen hebben opgelost en kan daarom meedenken en alternatieven noemen.”

  Tobias bij WSB Solutions

  Jan Penning

  Algemeen Directeur

 • Klantlogo van dillen Bouwgroep

  “We kennen CertificeringsAdvies Nederland al een langere tijd en zijn zeer tevreden over de eerder uitgevoerde trajecten op het gebied van veiligheid. Toen we behoefte hadden aan een VCA examentraining op maat, op onze eigen locatie, werd er goed met ons meegedacht.”

  VCA voor bedrijven

  Harry Plaizier

  Medeverantwoordelijk voor opleidingen en trainingen

 • Processionals logo

  “Rob wist met behulp van duidelijke voorbeelden en een portie humor de stof goed over te brengen in de VCU-training. Hij besteedde extra aandacht aan de voorbereiding op het examen. Dit was erg prettig!”

  Klantcase Processionals

  Ruben Fremouw

  Recruitment Consultant

 • Klantlogo Infield

  “De manier van communiceren, het snelle contact, de korte lijntjes en de mogelijkheid voor verschillende manieren van ondersteuning spraken ons erg aan bij CertificeringsAdvies Nederland. De adviseurs zijn heel erg ter zake kundig en kunnen dieper op bepaalde zaken ingaan. Over de hele linie kwamen ze met praktische zaken en handige formats!”

  Infield

  Martijn Stuart

  Eigenaar

 • Klantcase van Beem en van Haagen

  “Bij de start van ons VCA** traject zette Stijn meteen een duidelijke structuur neer. Dit gaf ons houvast gedurende het traject. De balans in workload was goed, de hoeveelheid werk dat we zelf moesten doen viel mee! Ook met onze vragen konden we altijd bij Stijn terecht.”

  Klantcase van Beem en van Haagen

  Michiel Janssen

  Projectmanager

 • Klantlogo Olympia

  “Tobias heeft ons veel werk uit handen genomen tijdens het ISO 27001 implementatietraject. We zijn blij te kunnen melden dat we recent met vlag en wimpel door de audit van fase 1 zijn gekomen!”

  CAN-Verschuiving-informatiebeveiligingsiricos-door-digitale-organisaties-2

  Henk Kraa

  IT-manager

 • “We zijn heel enthousiast en tevreden over de gegeven training. Het was inhoudelijk een goed, logisch en duidelijk verhaal dat Thijs ook nog eens leuk en helder over wist te brengen. Hij had echt verstand van zaken en kon op alle vragen antwoord geven. Al met al was het erg interessant en leerzaam.”

  Klantcase RIWMO 1

  Marlou van Veldhuijzen

  Contractbeheerder

 • Klantlogo John Crane Indufil

  “Het is fijn om weer iemand op locatie te hebben die eigenaar is van het takenpakket van de HSE-manager. Het ontzorgt mijzelf, maar ook collega’s. Rob fungeert als aanspreekpunt en pakt alle taken op. Zo kunnen wij ons weer richten op onze kerntaken.”

  John Crane Rob Enzlin

  Jeroen Huizinga

  Locatiemanager

 • Logo - Nijland Cycling

  “Wat heel fijn was tijdens het ISO 9001 en ISO 14001 implementatietraject is dat Martijn mooie templates beschikbaar had in onze werksessies. Hij nam ons mee aan de hand en maakte het simpel voor ons.”

  Klantcase Nijland Cycling

  Luuk Nijland

  Directeur

 • “De expertise en ervaring van Rob hebben ons veel gebracht. En daarnaast mogen we blijven werken voor de hoofdaannemer nu we aan de slag zijn gegaan met de Veiligheidsladder. Het doel hebben we dus bereikt!”

  CAN - Sfeerbeeld - Janse Afbouw-2

  Ger van Gelder

  Veiligheidscoördinator

 • Logo - ULU

  “Voordat we samenwerkten met CertificeringsAdvies Nederland hadden we het gevoel dat we nog ver van ISO 27001 af stonden. Laurens nam ons aan de hand mee en heeft het simpel gemaakt voor ons. Na een tijdje kom je erachter dat je eigenlijk al best ver bent.”

  CAN - Klantcase ULU

  Geertjan Berman

  Operationeel verantwoordelijke

 • Logo Daily Fresh Food

  “Het mooie van CAN vind ik dat ze hele fijne, kundige en betrokken mensen hebben. Ze staan ervoor open om na te denken over hun eigen expertise heen en dat vind ik knap. Ze zijn in staat om een compleet beeld te durven schetsen en over hun eigen schaduw heen te stappen.”

  Kwaliteit360 event: Daily Fresh Food

  Fer van Harn

  Statutair directeur

 • Logo connectworks

  “Laurens heeft ons begeleid met de implementatie van ISO 27001 en NEN 7510. Die samenwerking ging zo goed, dat hij momenteel bij ons werkzaam is als Security Officer (as a Service).”

  ConnectWorks directie

  Wouter van Weeren

  Mede-oprichter

 • Logo Tjaden

  “Naast de opleidingen die worden geregeld door CertificeringsAdvies Nederland, ondersteunt Rob ons iedere maand in onze KAM-activiteiten. Ideaal om met elkaar te sparren! Hij is een stok achter de deur voor ons om door te pakken.”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

 • Klantlogo Stork

  “Wij hebben ervoor gekozen om met CertificeringsAdvies Nederland in zee te gaan, omdat dit een partner is die, met betrekking tot de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, het meeste vertrouwen en deskundigheid uitstraalde.”

  Stork bedrijfspand

  Wim Welman

  Kwaliteitsmanager

 • Logo celektron

  “Rob, de adviseur van CAN was kordaat en slagvaardig en vrij direct, daar houden we van! Hij draaide nergens omheen, daarom wisten we precies waar we aan toe waren. En niet zonder resultaat; na 2,5 maand hebben we het VCA* certificaat behaald.”

  CAN - Elektrotechniek - Celektron-2

  Martijn Gerrits

  Teamleider Projecten

 • Logo-KiesZon

  “We hebben voor CertificeringsAdvies Nederland (CAN) gekozen omdat er een hele organisatie achter ziet die eenvoudig back-up kan bieden. CAN biedt een breed aanbod aan diensten en de adviseurs beoordelen objectief. Vreemde ogen dwingen tenslotte!”

  Kieszon Bram Peperzak

  Bram Peperzak

  Operationeel Directeur & eindverantwoordelijke voor VGM

 • Logo Tjaden

  “Voor ons was het ontzettend belangrijk om onze opleidingen onder één dak te houden. Je moet daarom wel een partij vinden die al die verschillende opleidingen kan verzorgen. Dan pas kun je namelijk meerwaarde gaan creëren. Uiteindelijk kwam ik bij CAN uit omdat zij, via hun opleidingsplatform de CAN Academy, veel verschillende trainingsmogelijkheden hebben en maatwerk kunnen leveren.”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

Stap voor stap aanpak

Stappenplan duurzaam ondernemen

Er zijn mogelijkheden genoeg waarvan je als organisatie gebruik kunt maken. Toch is het niet verstandig om random aan de slag te gaan. Zorg in elk geval voor iets van structuur, zodat je de juiste keuzes maakt. Stappen zetten op et gebied van duurzaamheid kan op allerlei manieren en hoeft niet direct te leiden tot een complete transformatie. Hieronder een optioneel stappenplan dat je kunt gebruiken op weg naar een gefaseerde aanpak:

duurzaam managementsysteem
 • Allereerst is het van belang dat je duurzaamheid niet ziet als iets dat je ‘wel eventjes af kunt vinken’, maar als een proces waarin je iedere keer weer (nieuwe) stappen zet.
 • Neem je corebusiness onder de loep. Waar ben je goed in? Hoe kan dat beter? En welke rol speelt duurzaamheid daarin? Waar gaat die ontwikkeling naartoe en wat betekent dat voor je huidige en toekomstige organisatie?
 • Formuleer een heldere visie met duidelijke strategie. Dit maakt het makkelijker om duurzaamheid te integreren in je bestaande en toekomstige businessmodel. Bovendien creëer je zo een duidelijk vertrekpunt voor de organisatie.
 • Ga stap voor stap aan de slag met verduurzamen. Waar zitten de quick-wins? Wat zijn lange-termijn oplossingen? Maak een routekaart en bepaal bij elke stap welke investering er nodig is en hoe je één en ander aan gaat pakken.
 • Bekijk subsidiemogelijkheden. De overheid ondersteunt verduurzamen met diverse regelingen en subsidies.
 • Kijk om je heen en maak gebruik van initiatieven in de keten of ga in gesprek met andere partijen (zoals slimme startups). Hierdoor kun je risico’s en investeringen spreiden/delen. Kijk ook naar initiatieven in andere sectoren om inspiratie op te doen.
Duurzaamheid en risicomanagement

Duurzaam werken

Creëer bewustwording

Hierboven zijn een heleboel duurzame initiatieven benoemd waar je in feite al op korte termijn mee aan de slag kunt en die zeker niet vragen om grote investeringen. Wat bij alle aspecten van belang is, is een stuk bewustwording creëren onder medewerkers. Dat heeft namelijk impact op het gedrag en handelen van medewerkers m.b.t. duurzaamheid. Je initiatieven kunnen nog zo goed zijn, maar als je medewerker niet duurzaam handelt, dan heeft het niet het gewenste effect. Het is dan zeker ook zinvol om na te denken over het verhogen van de bewustwording onder medewerkers. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van toolings zoals e-learnings, workshops etc.

ISO 14001 praktijktraining CAN Academy

EMS of MMS opzetten

Energie- of milieumanagement-systeem

Kleine stapjes lonen! Wil je het wat gestructureerder aanpakken. Bijvoorbeeld omdat opdrachtgevers het in een aanbesteding eisen? Dan kun je denken aan het opzetten van een energiemanagementsysteem of milieumanagementsysteem conform bedrijfsnormen als ISO 50001, de norm voor energiemanagement, de CO2 Prestatieladder of ISO 14001, de norm voor milieumanagement. Door een dergelijke aanpak te hanteren borg je dat je organisatie voldoet aan de wettelijke eisen op dit gebied, bespaar je kosten en kies je voor een duurzame oplossing waarbij je op basis van continu verbeteren stappen kunt zetten op het gebied van duurzaamheid. Middels een managementsysteem worden er wijzigingen aangebracht in de structuur van je organisatie om op die manier het potentieel van duurzaamheid zo volledig mogelijk te benutten.

Laptop werken bij CertificeringsAdvies Nederland
Transitiescan ISO 27001

Start met inzicht!

Doe de duurzaamheids-scan

Is het opzetten van een managementsysteem conform een norm als ISO 50001, de CO2 Prestatieladder en/of ISO 14001 (nog) een brug te ver? Of wil je even pas op de plaats maken? Dan kun je eerst in kaart brengen wat de huidige energie- en milieuprestaties van je organisatie zijn. Hoe groot is de impact daarvan? Wat brengt hoge kosten met zich amee? Welke verplichtingen zijn er voor jouw organisatie? En wat loont om als eerste in te investeren? Wanneer je dat in beeld hebt, kun je van daaruit vervolgstappen zetten. Om je met dit alles op weg te helpen hebben we bij CertificeringsAdvies Nederland de duurzaamheidsscan ontwikkeld. Een praktische methode,  waarmee je direct inzicht krijgt in relevante energieprestaties, relevante verbeterkansen die daaruit voortvloeien en de te volgen stappen en mogelijkheden.

Start met duurzaam ondernemen!

Veel organisaties hebben wel oog voor het feit dat er veel gaande is rondom klimaat, CO2-reductie en energiebesparende initiatieven, maar zijn er zelf nog niet actief mee bezig. Er komen steeds meer verplichtingen rondom duurzaamheid, maar de verplichtingen hebben vooralsnog vooral betrekking op de wat grotere bedrijven. Dat neemt niet weg dat het wel degelijk van belang is dat je als organisatie aan de slag gaat met duurzaamheid. Liefst vandaag nog! Het maakt daarbij niet uit of je een groot bedrijf bent met enorme productielijnen of een klein bedrijf dat in een klein pand is gevestigd en een klein wagenpark bezit: alle initiatieven dragen bij. Bovendien is duurzaam ondernemen, naast verbeteren van het klimaat, interessant vanuit meerdere oogpunten: zo draagt het bij aan een positief imago voor je organisatie (interessant voor zowel klanten als toekomstige medewerkers), heb je een streepje voor bij aanbestedingen en bespaar je kosten. Wanneer je het goed inzet, zijn consumenten zelfs bereid om meer geld te betalen voor je product/dienst omdat ze weten dat het een duurzaam initiatief is.

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over duurzaam ondernemen?

Aan de slag met verduurzamen? En kun je daarbij hulp of ondersteuning gebruiken? Bijvoorbeeld bij het opzetten van een managementsysteem conform ISO 14001, ISO 50001, de CO2 prestatieladder of een andere norm. Of simpelweg eens sparren over duurzaam ondernemen? Neem gerust contact op!