Duurzaam ondernemen met oog voor milieu

Milieu & Duurzaamheid

Klimaatverandering raakt ons allemaal: van water, afval en energie tot gemeenschap, cultuur, gezondheid en welzijn. Dat geldt, zeker niet op de laatste plaats, ook voor het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven gaan of willen daarom, aangedreven door steeds strenger wordende eisen vanuit wet- en regelgeving, aan de slag met ‘duurzaam ondernemen’. Het doel: de uitstoot van broeikasgassen (sneller) omlaag brengen.

ISO 14001 milieuaspectenregister opstellen
Laptop werken bij CertificeringsAdvies Nederland

Meer informatie of eens sparren?

Wil je meer weten of eens sparren over het verbeteren van milieu en duurzaamheid in jouw organisatie? Neem dan contact met ons op!

Impact

Klimaatverandering groot risico voor bedrijfsleven

Uit het ‘Global CEO Outlook 2019’, dat gepubliceerd is door KPMG, blijkt dat CEO’s klimaatverandering momenteel als grootste risico voor hun bedrijf zien. Vanuit een ander onderzoek van KPMG wordt geconcludeerd dat vrijwel iedere organisatie financiële risico’s loopt of op de lange termijn kansen kan creëren door klimaatverandering. Wanneer (Nederlandse) organisaties eenmaal beseffen dat ze financieel voordeel kunnen behalen door rekening te houden met klimaat gerelateerde risico’s binnen hun organisatie, zijn ze in staat om de risico’s ook daadwerkelijk te verkleinen. (Bron: KPMG).

Het Mercer-rapport‘Investing in a Time of Climate Change’ (2019) stelt dat sommige organisaties in 2050 maar liefst 95% van hun waarde zouden kunnen verliezen als de regering actie onderneemt om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. Vandaar de hoge noodzaak voor organisaties om snel te handelen met het oog op klimaat gerelateerde risico’s. (Bron: Mercer.com)

Impact klimaatverandering bedrijfsleven

1. Duurzaamheid en milieu

Wat betekent duurzaamheid milieu? Om die vraag te beantwoorden allereerst een korte definitie van de term duurzaamheid. Duurzaamheid is (volgens de definitie van de World Commission on the Environment and Development):

“Een vorm van ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.

Het draait om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften, zoals een schoon milieu, biodiversiteit, maatschappelijk vertrouwen etc. De essentie is dat de aarde niet uitgeput raakt en ook voor toekomstige generaties bewoonbaar is.

Duurzaam betekent eigenlijk dus ‘lang meegaan’ en wanneer je de term in combinatie met milieu hanteert dan wordt er gedoeld op het lang meegaan van de leefomgeving. Een milieuvriendelijk(e) product of dienst brengt in de gehele productieketen geen schade toe aan de leefomgeving als in:

 • Geen milieuverontreiniging
 • Geen uitputting van natuurlijke grondstoffen
 • Geen invloed op de ecologie

Een duurzaam product gaat doorgaans lang mee. Dat kan zijn omdat het gemaakt is van (kwalitatief) goed materiaal, maar dat kan ook zijn omdat het een product is dat makkelijk te repareren is en daardoor niet snel bij het afval komt.

2. Waarom starten met duurzaam ondernemen?

Waarom zou je als organisatie starten met duurzaam ondernemen? Wanneer er wordt gesproken over duurzaamheid bij bedrijven, ofwel duurzaam ondernemen, dan roept dat binnen organisaties al snel de associatie op dat het veel geld kost en weinig oplevert. Toch is die aanname niet helemaal juist. Vanuit de markt wordt duurzaamheid steeds vaker als eis gesteld. Van bedrijven die mee willen doen aan aanbestedingen wordt steeds vaker verwacht dat ze een goed MVO-beleid voeren. Niet alleen vanuit opdrachtgevers is die verwachting er. Ook de consument is, vanuit milieu en duurzaamheidsoogpunt, steeds kritischer op organisaties en hun product/dienst.

Dat alles wordt versterkt door (natuurlijke) grondstoffen die steeds schaarser en daardoor duurder worden en de overheid die middels aangescherpte wet- en regelgeving duurzaamheid bij bedrijven probeert af te dwingen/te stimuleren. Bovendien wordt die wet- en regelgeving de komende jaren alleen maar strenger, omdat de overheid moet voldoen aan het Klimaatakkoord (voortkomend uit de Europese Green Deal). Eén van de doelen die daarbij gesteld is, is dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met 49% verminderd is, in vergelijking met 1990. In Nederland is het zo dat de grootste bedrijven van ons land samen verantwoordelijk zijn voor 71% van de CO2-uitstoot (Bron: deduurzameadviseurs.nl). Het bedrijfsleven speelt dan ook een grote rol bij het realiseren van de klimaatdoelen.

Wat is het Klimaatakkoord?

Wat is het Klimaatakkoord? Het Klimaatakkoord is een belangrijk deel van de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag in Parijs. Daarin hebben 195 landen inclusief Nederland afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius en zo mogelijk 1,5 graden Celsius. Het Klimaatakkoord is onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. Het is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. (Bron: Klimaatkkoord.nl en Rijksoverheid.nl).

Uiteindelijk krijgt iedereen met het Klimaatakkoord te maken. Nederland neemt daar 30 jaar de tijd voor, zodat veranderingen voor iedereen haalbaar zijn. Wanneer we inzoomen op het bedrijfsleven, dan vertaalt zich dat door in maatregelen als:

 • 40% van de opgewekte energie moet in 2030 schoon zijn;
 • Fossiele brandstoffen worden gefaseerd duurder;
 • Vanaf 2035 mogen er geen benzineauto’s meer geproduceerd worden;
 • Aan de buitengrenzen van de EU komt een CO2-belasting om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

3. Welke milieu wet- en regelgeving is er?

Vanuit de overheid worden er steeds meer maatregelen getroffen om aan de Klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Dat resulteert in steeds meer en strengere wet- en regelgeving. Zo heeft het bedrijfsleven te maken met o.a. deze verplichtingen:

Werk aan de winkel dus voor het bedrijfsleven: de nieuwe wet- en regelgeving verplicht bedrijven hun verantwoordelijkheid te nemen op weg naar een meer duurzame economie. Bovenstaande is slechts een greep uit de wet- en regelgeving die er voor allerlei uiteenlopende sectoren is/aan zit te komen. Wil je weten welke wet- en regelgeving voor jouw organisatie van toepassing is m.b.t. energiebesparing? Doorloop dan op de site van het RVO de wetchecker energiebesparing.

Via de Wetchecker energiebesparing is het mogelijk om te kijken aan welke energiewetten je als organisatie dient te voldoen. Daarnaast is het zo dat de energiebesparende maatregelen die je als organisatie dient te nemen ook afhankelijk zijn van de bedrijfstak waarin je operationeel bent. Op de website van het RVO is een lijst te vinden waarin voor 19 bedrijfstakken inzichtelijk is gemaakt aan welke erkende maatregelen een bedrijf dient te voldoen.

ISO 50001 kosten

Concluderend kunnen we stellen dat je als organisatie beter vandaag dan morgen aan de slag kunt gaan met het verminderen van de CO2-uitstoot. Op dit moment zijn de wettelijke verplichtingen die in Nederland gelden nog beperkt. Dat neemt niet weg dat de overheid wel degelijk ambitieuze doelen heeft en daarvoor maatregelen treft. Om dit alles te bevorderen zijn er momenteel veel financierings- en subsidiemogelijkheden vanuit de overheid beschikbaar gesteld, gericht op het verduurzamen binnen organisaties. Doordat deze mogelijkheden nu worden aangeboden, is dit een goed moment om in te stappen. Wanneer ‘straks’ de helft van de bedrijven al over de streep is, gaan subsidies natuurlijk wegvallen en wordt vanuit organisaties gevraagd om steeds meer zelf te betalen.

4. Wat is MVO en waarom is het interessant?

Wat is MVO? MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met het oog op MVO maakt het niet uit of je een groot bedrijf bent met enorme productielijnen, of een klein bedrijf dat in een klein pand gevestigd is en een klein wagenpark bezit: alle initiatieven dragen bij.

MVO is interessant vanuit meerdere oogpunten:

 • Het draagt bij aan een positief imago voor je organisatie (interessant voor klanten alsmede toekomstige medewerkers);
 • Je hebt een streepje voor bij aanbestedingen;
 • Je kunt voldoen aan eisen vanuit opdrachtgevers;
 • Je bespaart (energie)kosten;
 • Je voldoet aan (toekomstige) wet- en regelgeving.

Wanneer je het goed inzet zijn consumenten zelfs bereid meer geld te betalen voor je product/dienst, omdat ze weten dat het een duurzaam initiatief is.

5. Hoe integreer je milieu en duurzaamheid in je onderneming?

Wanneer je aan de slag wilt/gaat met MVO, is het altijd de vraag waar en hoe je moet beginnen. Advies: breng eerst in kaart wat de huidige processen, diensten, producten, systemen etc. binnen je organisatie zijn en hoe groot de negatieve impact daarvan is op het milieu, wat hoge energiekosten veroorzaakt, wat problemen veroorzaakt met het oog op (nieuwe) wet- en regelgeving etc.

Na het in kaart brengen van deze zaken, kun je gaan denken over oplossingen: wat is interessant en wat is de beste optie? Ga je investeren in energie-efficiëntie, gebruik maken van energiebesparende middelen, naar subsidies kijken of ga je bijvoorbeeld aan de slag met opzetten van een managementsysteem in combinatie met een norm.

De internationaal erkende en meest toegepaste norm als het gaat over milieumanagement is ISO 14001. Daarnaast zijn er vanuit energiemanagement diverse normen in opkomst zoals ISO 50001, de CO2 prestatieladder etc. Ga je echt specifiek kijken vanuit het oogpunt van MVO, dan is een norm als ISO 26000 en voor duurzaam hout bijvoorbeeld zijn er FSC en PEFC. Wanneer je een managementsysteem, met onderliggend (een) bedrijfsnorm(en), implementeert borg je niet alleen dat je aan de slag gaat met milieu, duurzaamheid en je energieprestaties, maar borg je ook dat je kosteneffectief bezig kunt zijn. Want hoe dan ook, je gaat wijzigingen aanbrengen in de structuur van je organisatie om het potentieel van duurzaamheid zo volledig mogelijk te benutten.

6. Welke maatregelen kun je als organisatie nu al treffen?

Wanneer je als organisatie aan de slag gaat met verduurzamen kun je redelijk makkelijk zelf een aantal maatregelen treffen en direct besparen op energieverbruik. Voor andere maatregelen is het noodzakelijk of kan het lonen om externe hulp in te schakelen. Een aantal voorbeelden van energiemaatregelen:

 • Tijdschakelaars plaatsen op verlichting, ventilatie en stookinstallaties;
 • Besparen op verlichting door energiezuinige verlichting te plaatsen;
 • Deurdrangers, tochtstrips etc. plaatsen;
 • Isoleren en dubbel glas vervangen.

Daarnaast kun je, zoals hierboven genoemd, als organisatie ook de stap nemen, al dan niet omdat het geëist wordt door opdrachtgevers en bijvoorbeeld een eis is in aanbestedingen, om een energiemanagementsysteem op te zetten conform bedrijfsnormen.

7. Aan de slag met duurzaam ondernemen?

Wil je aan de slag met duurzaam ondernemen, maar weet je niet goed waar te beginnen? Om je gelijk een praktische duw in de rug te geven, hebben we binnen CertificeringsAdvies Nederland (CAN) een praktische methode ontwikkeld waarmee jouw organisatie direct inzicht krijgt in de relevante prestaties op het gebied van duurzaamheid (milieu en energie) en de verbeterkansen die daaruit voortvloeien. Wij noemen dit de duurzaamheidsscan.

Wil je meer weten over duurzaam ondernemen? Gebruik maken van onze duurzaamheidsscan? Of heb je een vraag over de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag op weg!

 • Logo connectworks

  “Laurens heeft ons begeleid met de implementatie van ISO 27001 en NEN 7510. Die manier van (samen)werken is jarenlang goed gegaan. Tot onze organisatie op een gegeven moment groeide en functies veranderden waardoor het ISO-stuk bij mij kwam te liggen. Dat was niet meer voor mij weggelegd en daarnaast had ik er ook de tijd niet voor. Binnen onze organisatie hadden we ook niemand beschikbaar en buiten dat heerst er ook schaarste in dit vakgebied. Toen hebben we voor outsourcing gekozen. We hebben een goede klik met Laurens en hij weet hoe wij als organisatie werken. Dus sindsdien is Laurens bij ons werkzaam als Security Officer (as a Service).”

  ConnectWorks directie

  Wouter van Weeren

  Mede-oprichter

 • Logo Tjaden

  “Naast dat onze opleidingen worden geregeld door CertificeringsAdvies Nederland, ondersteunt Rob ons iedere maand in onze KAM-activiteiten. We sparren dan over grote vraagstukken en hij is een soort stok achter de deur om door te pakken. We kijken bewust naar waar we naartoe willen, hoeveel tijd het kost en hoeveel prioriteit het heeft. Je merkt dat medewerkers zelf ook met ideeën naar ons toekomen. De betrokkenheid is dus hoog!”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

 • Klantlogo Stork

  Wij hebben ervoor gekozen om met CertificeringsAdvies Nederland in zee te gaan, omdat dit een partner is die, met betrekking tot de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, het meeste vertrouwen en deskundigheid uitstraalde.

  Wim Welman

  Kwaliteitsmanager

 • Logo celektron

  “Rob, de adviseur van CAN was kordaat en slagvaardig en vrij direct, daar houden we van! Hij draaide nergens omheen, daarom wisten we precies waar we aan toe waren. En niet zonder resultaat; na 2,5 maand hebben we het VCA* certificaat behaald.

  Met het behalen van het VCA* certificaat, inclusief VGM-RIE, kunnen we vanaf nu de veiligheid binnen het bedrijf aantonen aan onze opdrachtgevers. Daarnaast heeft het thema veiligheidsbewustzijn nog meer aandacht gekregen binnen onze organisatie na het behalen van het certificaat.”

  CAN - Elektrotechniek - Celektron-2

  Martijn Gerrits

  Teamleider Projecten

 • Logo-KiesZon

  “Samen met CertificeringsAdvies Nederland zijn er al veel zaken opgezet op het gebied van veiligheid. Zo is er een verbeterde versie van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie gemaakt, wordt er gemonitord en ondersteund bij het maken van procedures en processen, zitten er controles op veiligheidsplannen en neemt CertificeringsAdvies Nederland de werkplekinspecties voor haar rekening. Verder is er in samenwerking met CertificeringsAdvies Nederland binnen KiesZon een eigen BHV-organisatie opgezet en worden er diverse trainingen verzorgd. En dat alles naar tevredenheid!”

  Afbeelding van Bram Peperzak

  Bram Peperzak

  Operationeel Directeur & eindverantwoordelijke voor VGM

 • Logo Tjaden

  “Voor ons was het ontzettend belangrijk om onze opleidingen onder één dak te houden. Deze opleidingen moeten namelijk worden aangepast aan onze eigen risico’s. Dat is best een grote uitdaging. Alles haakt namelijk in elkaar. Je moet daarom wel een partij vinden die al die verschillende opleidingen kan verzorgen. Dan pas kun je namelijk meerwaarde gaan creëren. Uiteindelijk kwam ik bij CAN uit omdat zij, via hun opleidingsplatform de CAN Academy, veel verschillende trainingsmogelijkheden hebben en maatwerk kunnen leveren. Tevens ook een belangrijk onderdeel vanuit de Arbowet!”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!