PGS 15

PGS 152022-05-30T10:12:15+02:00
PGS 15

De PGS 15 is een richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In de PGS 15 staat aangegeven hoe je de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen veilig dient te laten plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de opslag van gasflessen of verpakte chemische middelen. Door te voldoen aan de PGS 15 richtlijn wordt het personeel en het milieu beschermd tegen de risico’s die de opslag hiervan met zich meebrengt.

Voor wie?

Wanneer je als organisatie verpakte gevaarlijke stoffen (tijdelijk) opslaat binnen je organisatie krijg je te maken met PGS 15. Of je als organisatie ook daadwerkelijk verplicht moet voldoen aan de PGS 15 richtlijnen is afhankelijk van een aantal factoren. Deze richtlijnen zijn namelijk niet toepassing op alle gevarenklassen (ADR-klassen). Valt de opslag binnen deze ADR-klassen, dan valt het bedrijf onder de PGS-15 richtlijnen wanneer de opslag boven de ondergrenzen liggen.

Onderstaand is schematisch weergegeven op welke ADR-klassen de PGS 15 van toepassing is.

Stoffen onder de werkingsfeer PGS 15
2. Gassen
3. Brandbare vloeistoffen
4.1 Brandbare vaste stoffen, zelfontledende vaste stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen
4.3 Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
5.1 Oxiderende stoffen
6.1 Giftige stoffen
8. Bijtende stoffen
Gassen, voor zover spuitbussen en gasflessen (de meest voorkomende gassen)
Organische peroxiden, bepaalde categorieën en verpakkingen *tot maximaal 1000 kilo
De milieugevaarlijke stoffen van de klasse 9 m.u.v. de genetisch gemodificeerde organismen
CMR stoffen, niet reeds op andere wijze genoemd

PGS 15 heeft tevens betrekking op de opslag van bepaalde categorieën van stoffen die niet in het kader van de ADR zijn geclassificeerd, maar die wel bepaalde gevaar aspecten bezitten. Het gaat om de CMRstoffen die volgens bijlage I bij Richtlijn nr. 67/548/EEG geclassificeerd zijn als Kankerverwekkend categorie 1 of 2 en/of als Mutageen categorie 1 of 2 en/of als “voor de voortplanting giftig” categorie 1 of 2.

Het handelt dus alleen om producten die het symbool “T” (Giftig) toegekend hebben gekregen.

Interesse in een adviestraject voor de PGS 15?

Vraag een vrijblijvende offerte op maat aan!

VRAAG OFFERTE AAN

Voldoen aan de PGS 15?

Wanneer je wil voldoen aan de PGS 15 richtlijn dien je eerst het juiste inzicht te krijgen in de gevaarlijke stoffen binnen de organisatie. Welke gevaarlijke stoffen sla je op, binnen welke ADR klassen? Vervolgens komt een adviseur gevaarlijke stoffen de audit uitvoeren en bekijkt of de opslag van de stoffen voldoet aan de eisen volgens de PGS 15 wetgeving. Denk hierbij aan de locatie van de opgeslagen stoffen, is deze veilig genoeg? En wat is het kundigheidsniveau van de medewerkers die met de stoffen werken? De adviseur beoordeelt de situatie op een tiental punten en schrijft hierover een auditrapport. In het auditrapport staan de acties opgenomen die moeten worden aangepakt om te voldoen aan de PGS 15.

Daarna heb je een afgesproken termijn om de aanpassingen binnen je organisatie door te voeren. Vervolgens komt een externe auditor de PGS 15 audit uitvoeren. De auditor bekijkt hierbij kritisch of je voldoet aan de eisen uit de PGS 15 norm. Na de audit ontvang je het auditrapport waarin je de bevindingen terug kunt lezen. Eventuele verbeterpunten lees je ook terug in het auditrapport.

Kennis in de praktijk

Om de juiste toepassing van de PGS 15 richtlijn in de praktijk te waarborgen is het van belang dat tenminste één persoon op de werkvloer op de hoogte is van de regelgeving rondom PGS 15. Het is daarom belangrijk om één of meerdere personen de cursus PGS 15 te laten volgen.

Training opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR stoffen volgens PGS 15

Wil jij bewust omgaan met verpakte gevaarlijke stoffen binnen jouw organisatie? Volg dan de tweedaagse training ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR stoffen volgens PGS 15’ en leer alles wat nodig is om binnen jouw organisatie veiliger om te gaan met verpakte gevaarlijke stoffen.

BEKIJK TRAINING
Training Academy

Onze visie

Wij zijn geen standaard adviesbureau. Bij ons geen wollige vaktermen die je nauwelijks iets zeggen. Geen dikke adviesrapporten, maar pragmatische oplossingen met focus op de kwaliteit van de dienstverlening voor de optimale klantbeleving. Met het doel helder voor ogen werken we naar het beste resultaat. Betrouwbaar, ondernemend en eenvoudig: wij maken het niet moeilijker dan het is.

Onze organisatie

Bij CertificeringsAdvies Nederland houden we van focus. Daarom werken we met een aantal branches waarin wij op de hoogte zijn van de diverse ontwikkelingen op ons vakgebied. Zo denken we pro-actief met je mee en adviseren we de beste oplossing.

Offerte aanvragen algemeen

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Laatste blogs

Ga naar de bovenkant