Jaarplan Arbeidsinspectie 2024: focus op o.a. aanpak risico’s gevaarlijke stoffen, PSA en procesveiligheid (Brzo en ARIE)

De Arbeidsinspectie werkt volgens het Meerjarenplan 2023-2026. In dit artikel wordt het Jaarplan voor 2024 voor je uiteengezet. Waar zijn de doelen van de Arbeidsinspectie voor dit jaar?

Arbeidsinspectie 2024
Stijn Sestig
Stijn Sestig
Adviseur

Stijn Sestig is adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. 'De belangrijkste kernwaarde die ik tijdens mijn studie heb geleerd is integriteit. Deze kernwaarde neem ik mee naar mijn klanten. Vertrouwen is vanuit mijn optiek immers de basis die moet leiden tot mooie resultaten.'

stijn@certificeringsadvies.nl

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft als missie ‘gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen’. De Inspectie houdt toezicht op de naleving van arbeidswetgeving en op de doeltreffendheid van de uitvoering van sociale zekerheid. Daarbij wordt, waar nodig, handhavend opgetreden en daarnaast worden ontwikkelingen en knelpunten gesignaleerd. De Nederlandse Arbeidsinspectie werkt volgens het Meerjarenplan 2023-2026. In dat plan is de koers, gebaseerd op een analyse van de arbeidsrisico’s en een omgevingsanalyse, voor vier jaar beschreven, wat betekent dat de Inspectie in 2024 het tweede jaar uitvoert van dit plan.

Onlangs presenteerde de Arbeidsinspectie haar Jaarplan 2024 waarin specifiek staat beschreven hoe zij in 2024 resultaten en effecten wil bereiken. In 2024 ligt de focus van de Inspectie o.a. op het aanpakken van risico’s van gevaarlijke stoffen en Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA), asbest en procesveiligheid (Brzo en ARIE), maar ook arbeidsuitbuiting krijgt veel aandacht.

Toezicht vanuit 11 programma’s

De doelen uit het Meerjarenplan, en daarmee samenhangend de doelen voor 2024, zijn verdeeld over 11 programma’s. Ieder programma heeft een eigen opdracht en benadering.

Hieronder worden de 11 programma’s benoemd. Daarbij wordt ook vermeld wat het programma op hoofdlijnen inhoudt en wordt per programma één van de interventies die voor 2024 staan gepland, benoemd (bron: nlarbeidsinspectie.nl).

11 programma’s Arbeidsinspectie

 • Arbeidsuitbuiting & Ernstige benadeling
  • Richt zich op identificeren van arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling op werkplekken en op het aanpakken en bestraffen van de daders waar het de bestuursrechtelijke aanpak van ernstige benadeling betreft. Ook richt het zich op bijdragen aan bewustwording van de signalen en op het uit de situatie halen van de benadeelden door hen te verwijzen voor juridische of medische ondersteuning en/of opvang.
  • Een interventie in 2024 is het her-inspecteren en monitoren van recidivisten en/of werkgevers waar sprake was van een ernstige overtreding en in kaart brengen of het ingezette instrument tot gedragsverandering heeft geleid.
 • Uitzendbureaus
  • Het programma heeft als doel te zorgen dat de uitzender en inlener eerlijk, veilig en gezond werken voor uitzendkrachten mogelijk maken. Specifiek voor situaties waarbij sprake is van werk in de laagste loonschalen. In het bijzonder aandacht voor de kwetsbare positie van arbeidsmigranten die via uitzendbureaus werken.
  • Een interventie in 2024 is extra aandacht besteden aan startende uitzendbureaus.
 • Internationaal, Schijnconstructies en Cao-naleving
  • Het aanpakken van schijnconstructies, niet-naleving van cao’s, misbruik migratieregelingen en grensoverschrijdend inspectiewerk staan in 2024 centraal.
  • Een interventie in 2024 is onderzoek doen naar digitale platforms voor personeelsdiensten die schijnconstructies als malafide verdienmodel inzetten.
 • Toezicht SUWI/Toezicht Sociaal Domein
  • Toezicht houden op de doeltreffendheid van de uitvoering in het stelsel van werk en inkomen.
  • Een interventie in 2024 is het uitvoeren van de eerste stelselgerichte monitor.
 • Psychosociale arbeidsbelasting, Arbeidsdiscriminatie en Fysieke belasting
  • Richt zich op twee van de drie grote ziekmakers die breed verspreid over de arbeidsmarkt schade aanrichten, namelijk PSA en fysieke belasting.
  • Een interventie in 2024 is meer inzicht in de werking van het toepassen van de interventies Stilleging en Last onder Dwangsom bij excessieve fysieke belasting.
 • Asbest
  • Richt zich op veilig en gezond verwijderen van asbesthoudende toepassingen.
  • Interventie in 2024: corebusiness van het programma is het toezicht op asbestsaneringen door middel van inspecties.
 • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en ioniserende straling
  • Doel van het programma is om werkgevers duurzaam werk te laten maken van het beschermen van hun mensen tegen schadelijke blootstelling.
  • Een interventie in 2024 is een mix aan interventies inzetten bij luchthavens, metaalindustrie, hout-, timmer- en meubelindustrie, industriële schoonmaak en de voedselketen.
 • Procesveiligheid Brzo en ARIE
  • Dit richt zich op bedrijven die onder de Brzo- en onder de ARIE-richtlijn vallen. Betreft bedrijven met specifieke grote veiligheidsrisico’s rondom de opslag, productie of verwerking van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.
  • Een interventie in 2024 is voorlichting geven over de ARIE-richtlijn aan onder meer brancheverenigingen en uitdragen van de norm met betrekking tot ARIE door publicatie erover in vakbladen.
 • Certificatie & Marktoezicht
  • Wil de zelfregulerende werking van de stelsels versterken en onveilige producten van de markt weren of verwijderen.
  • Een interventie in 2024: bij (herkeuring) drukapparatuur worden interventies met betrekking tot koelinstallaties en warmtepompen (op grote gebouwen) uitgevoerd die samen met de stakeholders zijn uitgedacht en voorbereid.
 • Goed werkgeverschap in sectoren en ketens
  • Richt zich op sectoren waar risico’s op eerlijk, gezond en veilig werk zich opstapelen. Het programma hanteert daarbij een ketenaanpak.
  • Een interventie in 2024: het programma zet in diverse sectoren een mix aan interventies in, zoals in de industrie, bij de bouw en recycling, in de schoonmaak en Leisure, in de 24-uursbezorgeconomie en in de agrarische sector.
 • Trends en ontwikkelingen
  • Dit verkent nieuwe, opkomende of onderbelichte risico’s.
  • Een interventie in 2024: afronding van de in 2023 gestarte projecten zoals het project algoritmisch management.

Bron: nlarbeidsinspectie.nl

Andere speerpunten 2024 Arbeidsinpectie

Naast het verder uitvoering geven aan de 11 programma’s, richt de inspectie zich in 2024 ook nog op deze speerpunten:

1) Eenvoudig en laagdrempelig indienen van meldingen

De Arbeidsinspectie krijgt vanuit allerlei hoeken van de samenleving jaarlijks vele meldingen met betrekking tot arbeidsongevallen en risicovolle situaties. Ongeveer de helft van de inspanningen van de Inspectie is gericht op afhandeling van klachten, signalen, meldingen en verzoeken. Ook in 2024 staat centraal dat het indienen van meldingen eenvoudig en laagdrempelig moet zijn en dat de melders over de verdere afhandeling ervan geïnformeerd worden.

2) Toezicht op Arbozorg

Het project Arbozorg is gericht op de belangrijkste pijlers onder effectief arbobeleid in bedrijven:

Net als in 2023, gaat de Inspectie ook dit jaar bij diverse bedrijven uit uiteenlopende sectoren de RI&E, het Plan van Aanpak en het contract met de arbodienstverlener opvragen en beoordelen. Voorgaande jaren is deze methode effectief gebleken; veel organisaties stellen na interventies van de Inspectie alsnog een RI&E op. Een aandachtspunt daarbij is de kwaliteit van de RI&E en de inhoud van het contract. Hier liggen vaak nog verbeterkansen.

3) Aandacht betrokkenheid werknemers arbobeleid

In 2024 zal er meer aandacht uitgaan naar betrokkenheid van werknemers bij de totstandkoming van het arbobeleid binnen hun bedrijf of instelling.

4) Gedifferentieerde aanpak arbeidsongevallen

In 2023 is men gestart met een nieuwe aanpak rondom arbeidsongevallen. Deze zogenaamde gedifferentieerde aanpak maakt het mogelijk dat werkgevers in bepaalde gevallen zelf onderzoek doen. De nadruk daarbij ligt op het lerend vermogen van werkgevers. Indien van toepassing, voert deze zelf het onderzoek uit rondom het arbeidsongeval en stelt een werkgeversrapportage en verbeterplan op dat door de Inspectie wordt beoordeeld.

Breng je zaken op orde!

Wist je dat een RI&E verplicht is voor jouw organisatie? En dat er nog ontzettend veel bedrijven in Nederland zijn zonder RI&E? Zomaar een voorbeeld van zaken die bij veel bedrijven, deels onbewust, niet op orde zijn. De Arbeidsinspectie streeft naar gezond, veilig en eerlijk werk voor iedereen. Om die reden zijn er bijvoorbeeld controles bij bedrijven. Wil je zeker weten dat je voldoet aan wet- en regelgeving op arbogebied? Of wil je aan de slag met (het herzien van) je RI&E, arbobeleid en/of contracten met arboprofessionals? Neem gerust contact met ons op. Onze adviseurs vertellen je graag meer over de geldende verplichtingen en zijn de juiste sparringpartner voor al je vraagstukken. Zo maak jij ook een stap in gezond(er), veilig(er) en eerlijk(er) werken voor jouw medewerkers!

Stijn Sestig
Stijn Sestig
Adviseur

Stijn Sestig is adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. 'De belangrijkste kernwaarde die ik tijdens mijn studie heb geleerd is integriteit. Deze kernwaarde neem ik mee naar mijn klanten. Vertrouwen is vanuit mijn optiek immers de basis die moet leiden tot mooie resultaten.'

stijn@certificeringsadvies.nl

Een RI&E opstellen?

Wij helpen je op weg!

 • Snel
 • Pragmatisch
 • Deskundig

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

 • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
 • Actuele updates rondom normen en certificeringen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Interessante acties & events
 • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields