ISZW verhoogt veiligheidsinspectiesUit cijfers van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) is gebleken dat het aantal bedrijfsongevallen jaarlijks nog altijd stijgt. Dat is zorgelijk; werknemers raken steeds vaker betrokken bij arbeidsongevallen, soms zelfs met dodelijke afloop tot gevolg. Om risicovolle situaties en de daaruit voortvloeiende ongevallen terug te kunnen dringen heeft ISZW van veilig, gezond en eerlijk werken een speerpunt gemaakt in het Meerjarenplan van 2019-2022. De Inspectie heeft aangekondigd het toezicht op naleving van wet- en regelgeving bij bedrijven met betrekking tot veilig werken aan te scherpen. Om dat te kunnen realiseren trekt ook de overheid 50 miljoen extra per jaar uit. ISZW roept bedrijven op om aandacht te schenken aan veiligheid en gezondheid. Bedrijven die in overtreding zijn, kunnen te maken krijgen met zware sancties.

Economische groei leidt tot minder oog voor veiligheid

Economisch zit Nederland in een opwaartse spiraal. Hierdoor is het overal hectisch en druk en moet er steeds sneller en efficiënter gewerkt worden. Het gevolg daarvan is dat er steeds minder oog is voor de veiligheid van het werk. Hierdoor neemt de kans op onveilige situaties en daarmee gepaard het aantal ongevallen toe. Uit de cijfers van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) blijkt dat het aantal arbeidsongevallen met 4% is gestegen. In 2017 vonden er 4.212 ongevallen plaats en in 2018 waren dat er 4.368. Werknemers raken steeds vaker betrokken bij bedrijfsongevallen, zelfs met dodelijke afloop tot gevolg. Dat is zorgwekkend en om die reden heeft ISZW van gezond, veilig en eerlijk werken een speerpunt gemaakt in het Meerjarenplan van 2019-2022 en ook in het Jaarplan van 2019.

Lees ook het artikel: In 2019 meer aandacht voor veiligheidsbewustzijn bij bedrijven en medewerkers

Meer aandacht voor het voorkomen van bedrijfsongevallen

Het is van levensbelang dat bedrijven meer aandacht krijgen voor het voorkomen van ongevallen en dus veiliger en gezonder gaan werken. In bedrijven is een gedrags- en cultuurverandering nodig waarbij werkgevers en werknemers zich meer bewust worden van het belang van veiligheid in hun bedrijf en zich actief inzetten voor het voorkomen van ongevallen. Veel voorkomende ongevallen in bedrijven zijn vallen van hoogte, gegrepen worden door bewegende delen van een machine, geraakt worden door vallende objecten en aanrijdingen. Er zijn tal van manieren waarmee je als organisatie meer focus kunt leggen op veiliger werken. Denk aan:

  • Veilige arbeidsmiddelen
  • Een veiligheidsbeleid en -procedures
  • Focus op verhogen van het veiligheidsbewustzijn
  • Het behalen van certificeringen
  • Workshops, trainingen en sessies
  • Tooling ontwikkelen en implementeren
  • Veiligheidsintroductieprogramma’s etc.

Tip: Lees ook het artikel ‘Veiligheidsbewustzijn verhogen binnen je organisatie; investering of kostenpost?’

ISZW verhoogt inspectiedruk op veilig werken

Veiligheidsbewustzijn: kostenpost of investering?De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid scherpt, vanuit haar speerpunten in het Meerjarenplan van 2019-2022, het toezicht op veilig, gezond en eerlijk werken aan. De inspectiedruk zal daardoor toenemen. Om dat te kunnen realiseren heeft ISZW het aantal medewerkers uitgebreid. Daardoor is de Inspectie in staat om zowel tijdrovende ongeval-onderzoeken uit te voeren alsmede proactieve inspecties. Daarnaast gaat de Inspectie bekijken of het mogelijk is dat bedrijven na een ongeval zelf een verbeterplan met preventieve maatregelen opstellen.

Om de handhavingsketen van ISZW op deze manier te kunnen laten draaien is er in het Regeerakkoord structureel 50 miljoen extra per jaar vrijgemaakt. ISZW bekijkt bij bedrijven of er wetten en regels worden overtreden en of ongevallen voorkomen kunnen worden. De Inspectie streeft ernaar om de capaciteit en middelen te richten op de meest risicovolle situaties en bedrijven. Ofwel: werkgevers die willens en wetens de wet overtreden.

Overtredingen leiden tot (zware) sancties

ISZW ziet erop toe dat bedrijven de regels voor veilig, gezond en eerlijk werken naleven. In principe kan iedere organisatie te maken krijgen met de Inspectie. De Inspectie is bevoegd om onaangekondigd bij bedrijven inspecties uit te voeren en, bij constatering dat het bedrijf in overtreding is, sancties op te leggen. Sancties kunnen bestaan uit boetes, maar ook uit bijvoorbeeld het stilleggen van werkzaamheden. Des te ernstiger de overtreding, des te zwaarder de maatregel. Iedere organisatie is verplicht om ISZW toe te laten tot het bedrijf. De Inspectie mag daarbij alle bedrijfsruimten inspecteren en ook zijn alle medewerkers verplicht om mee te werken aan het onderzoek.

Lees ook: Draagvlak voor Veiligheidsbewustzijn bij Directie en MT is van levensbelang!

Controle op werkgevers en naleving van wet- en regelgeving

Vanuit de Arbowet is bepaald dat de werkgever zorg moet dragen voor veiligheid en gezondheid van werknemers en verplicht is om beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. ISZW controleert met name werkgevers, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wet binnen hun bedrijf. Wat veel werkgevers bijvoorbeeld niet weten is dat zij verplicht zijn om een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) met bijbehorend plan van aanpak op orde te hebben. Bij een controle van de Inspectie zal hiernaar gevraagd worden. Onlangs nog kwam het bericht naar buiten dat de boetes voor het niet naleven van de Arbowet omhoog gaan waardoor het bedrijven meer geld kost als ze de RI&E en bijbehorende zaken niet op orde hebben. De Inspectie SZW krijgt zelfs de bevoegdheid om hiervoor direct een boete op te leggen.

Lees ook: Van een RI&E naar een compleet veiligheidsbeleid

Daarnaast zijn bedrijven bijvoorbeeld ook vanuit de wet verplicht om arbeidsongevallen binnen hun organisatie direct te melden aan de Inspectie. Doen zij dat niet, dan kan er een boete opgelegd worden. Verder hebben ook de werknemers die in dienst zijn van het bedrijf bepaalde verplichtingen. Zo moeten bouwvakkers zich bijvoorbeeld houden aan bepaalde veiligheidsvoorschriften. Wanneer deze niet nageleefd worden, dan kan de Inspectie daartegen optreden.

Bron: www.inspectieszw.nl

Meer informatie over de mogelijkheden?

Heb je als organisatie veiligheid hoog op het lijstje staan, maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Of wil je juist een volgende stap zetten op het gebied van veilig werken? Neem dan gerust eens contact met ons op. Wij adviseren, ondersteunen en begeleiden bedrijven bij veiligheidstrajecten, trainingen en bedrijfscertificeringen. Onze adviseur vertelt je graag meer over de mogelijkheden voor jouw bedrijf.

NEEM CONTACT OP


CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl