Voldoen aan PGS 15Heb je te maken met de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen? Dan heb je te maken met de PGS 15. De PGS 15 is een richtlijn die aangeeft hoe de opslag van gevaarlijke stoffen dient plaats te vinden. Een voldoende veiligheidsniveau voor arbo, milieu en brand staat hierbij centraal.

De PGS 15 komt voort uit de WABO. De meeste stoffen die in het ADR staan vermeld vallen onder de richtlijn van de PGS-15 In de Europese overeenkomst ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) is de officiële classificatie van gevaarlijke stoffen opgenomen. Het ADR kent negen klassen van gevaarlijke stoffen. PGS 15 heeft betrekking op de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR stoffen, dit omvat een groot aantal klassen van de ADR.

Voor wie?

De PGS 15 wetgeving is van toepassing wanneer de verpakte gevaarlijke stoffen die je op wil slaan onder één van onderstaande ADR klassen valt;

Stoffen onder de werkingssfeer PGS 15
2. Gassen
3. Brandbare vloeistoffen
4.1 Brandbare vaste stoffen, zelfontledende vaste stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
4.3 Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
5.1 Oxiderende stoffen
6.1 Giftige stoffen
8. Bijtende stoffen
Gassen, voor zover spuitbussen en gasflessen (de meest voorkomende gassen)
Organische peroxiden, bepaalde categorieën en verpakkingen * tot maximaal 1.000 kg
De milieugevaarlijke stoffen van de klasse 9 m.u.v. genetisch gemodificeerde organismen
CMR-stoffen, niet reeds op andere wijze genoemd in het ADR

PGS 15 heeft tevens betrekking op de opslag van bepaalde categorieën van stoffen die niet in het kader van de ADR zijn geclassificeerd, maar die wel bepaalde gevaarsaspecten bezitten. Het gaat om de CMRstoffen die volgens bijlage I bij Richtlijn nr. 67/548/EEG geclassificeerd zijn als Kankerverwekkend categorie 1 of 2 en/of als Mutageen categorie 1 of 2 en/of als “voor de voortplanting giftig” categorie 1 of 2.

Het handelt dus alleen om producten die het symbool “T” (Giftig) toegekend hebben gekregen.

Meer weten over gevaarlijke stoffen?

Wil jij bewust omgaan met gevaarlijke stoffen binnen jouw organisatie? Volg dan de eendaagse cursus ‘veilig werken met gevaarlijke stoffen’ en leer binnen één dag alles wat nodig is om binnen jouw organisatie veiliger te werken met gevaarlijke stoffen.

Training academy

Voldoen aan de PGS 15

De PGS 15 wetgeving bestaat uit een aantal belangrijke richtlijnen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De richtlijnen waaraan je moet voldoen hebben betrekking op de brand-, arbeids- en milieuveiligheid van de opslaglocatie. Ook worden er voorwaarden gesteld aan het personeel, zij dienen over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken.

Misschien is dit blogartikel ook interessant voor je: PGS 37; dit weten we tot nu toe over de norm voor opslag van lithiumbatterijen

Brandveiligheid

De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen kan brandgevaar met zich meebrengen, afhankelijk van de specifieke stof. Hiervoor dien je de opslag brandveilig te organiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een PGS 15 goedgekeurde brandkast voor de opslag van deze gevaarlijke stoffen.

Milieuveiligheid

Het milieu dient ten alle tijden te worden beschermd tegen het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

Arboveiligheid

Het werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. In de PGS 15 staat uitgebreid beschreven welke maatregelen je moet treffen om de Arboveiligheid te garanderen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het creëren van bewustwording bij de werknemers die te maken hebben met de opslag van gevaarlijke stoffen. Hoe ga je bewust om de gevaren rondom gevaarlijke stoffen? Wat moet je doen bij calamiteiten? Belangrijke zaken om bij stil te staan. Door middel van de cursus ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’ aandacht aan dit onderwerp te besteden, kun je de veiligheid rondom het werken met gevaarlijke stoffen binnen je organisatie verhogen.

Advies rondom PGS 15

Wil je concreet aan de slag met de PGS 15 wetgeving? Of heb je vragen rondom de PGS 15 wetgeving? Onze adviseurs staan voor je klaar en vertellen je er graag meer over. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Offerte aanvragen algemeen