Risicobeoordeling RIEDe aanwezigheid van een Arbo-RI&E (Risico-inventarisatie en -Evaluatie) is een verplichting vanuit de Arbeidsomstandighedenwet. Wanneer je als organisatie aan de slag gaat met het opstellen van een RI&E dan worden de risico’s binnen je bedrijf in kaart gebracht. Na deze inventarisatie van de risico’s is het zaak dat deze geëvalueerd worden. Vanuit CertificeringsAdvies Nederland wordt deze beoordeling uitgevoerd aan de hand van de ‘Kinney & Wiruth-methode’. In dit blogartikel lees je meer informatie over deze methode, vertellen we je waarom wij voor deze methode kiezen en wat deze methode voor jouw organisatie kan betekenen.

Historie van de methode

Allereerst een stukje geschiedenis. In het jaar 1971 bedacht William T. Fine de Mathematical Evaluations For Controlling Hazards. William Fine ondervond dat het niet mogelijk was om de gevonden risico’s binnen een bedrijf te beoordelen, dus bedacht hij een rekenmethode. Deze methode luidde als volgt:

Risico= Consequenties x Blootstelling x Waarschijnlijkheid

Bij deze onderdelen koppelde hij cijfers, welke logischerwijs met elkaar vermenigvuldigd werden. Op deze wijze konden de risico’s, zoals onderzocht binnen de organisatie of het bedrijf, met elkaar vergeleken worden en was het mogelijk om een rangschikking te laten plaatsvinden.

Ongeveer tegelijkertijd met William T. Fine brachten G.F. Kinney en A.D. Wiruth in California een onderzoeksrapport uit met een gelijkende kwantitatieve onderzoeksmethode. In een latere publicatie zijn deze twee methodes gecombineerd en zo ontstond de Fine, Kinney & Wiruth-methode. Deze is later in de volksmond, onterecht, de Fine en Kinney-methode genoemd. Tijdens het proces van risicobeoordeling is het dus niet van belang om een keuze te maken tussen enerzijds de methode van Fine of anderzijds de risicobeoordelingsmethode van Kinney & Wiruth, doordat deze nagenoeg gelijk zijn.

FAQ gids RI&E [Download]

Wil je meer informatie over een risico-informatie en -evaluatie (RIE)? Download dan geheel vrijblijvend onze handige ‘veelgestelde vragen gids over de RI&E’ met daarin antwoord op de meest gestelde vragen.

DOWNLOAD WHITEPAPER

Inzichtelijk maken van relevante risico’s

Naast bovengenoemde methoden zijn er meerdere manieren om een risicoanalyse uit te voeren zoals de Fault Tree Analysis en de Ishikawa-methode. Ondanks dat hanteren we bij CertificeringsAdvies Nederland voor de risicobeoordeling in de RI&E de methode van Kinney & Wiruth. De belangrijkste reden hiervoor is dat het daarmee mogelijk is om de meest relevante risico’s binnen een organisatie inzichtelijk te maken. Daarnaast kunnen met behulp van deze methode ook de gevolgen van de genomen risico-reducerende maatregelen kenbaar gemaakt worden.

Een voorbeeld: Fysieke belasting tijdens de werkzaamheden blijkt uit de risicoberekening het grootste risico binnen een organisatie, met een risicocijfer van 70. Dit risicocijfer ontstaat doordat het onwaarschijnlijk is dat het plaatsvindt (risicocijfer 1), de blootstelling zeer frequent is (risicocijfer 10) en het effect is dat er invaliditeit kan plaatsvinden op de lange termijn (risicocijfer 7). Door taakroulatie te implementeren in de dagelijkse gang van zaken, kan dit risicocijfer verkleind worden tot 42. De waarschijnlijkheid en het effect blijven hierbij gelijk, maar de blootstelling wordt gereduceerd (risicocijfer 6 in plaats van 10). Doordat de methode deze inzichten oplevert heeft CertificeringsAdvies Nederland ervoor gekozen om bij een RI&E gebruik te maken van de Kinney & Wiruth-methode.

Bronnen:
Kinney, G., & Wiruth, A. (1976). Practical Risk Analysis for Safety Management. California: Naval Weapons Center.
van Alphen, W. (sd). Risico-Inventarisatie en -evaluatie. PHOV. Opgehaald van PHOV.

Meer informatie of ondersteuning nodig?

Door gebruik te maken van Kinney & Wiruth-methode tijdens het uitvoeren van de wettelijke verplichte Arbo-RI&E krijg je inzicht in de risico’s binnen je bedrijf, waarbij er meteen aanbevelingen worden gedaan om deze risico’s te verkleinen. Ben je benieuwd naar wat CertificeringsAdvies Nederland voor jouw bedrijf kan betekenen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen!

NEEM CONTACT OP

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl