De belangrijkste ISO 9001 certificering eisen in 10 minuten!

De ISO 9001 certificering eisen kennen? De belangrijkste eisen in maximaal 10 minuten, gebaseerd op de ISO 9001: 2015 norm. Bekijk direct!

ISO 9001 eisen
Profielfoto Martijn Jonkers
Martijn Jonkers
Adviseur

Martijn Jonkers is Adviseur en Teamleider (KAMV) bij CertificeringsAdvies Nederland. Hij gaat graag de samenwerking aan met klanten om uit elke uitdaging het optimale resultaat te halen.

martijn@certificeringsadvies.nl

Wil je ISO 9001 behalen? Dan vraag je je af wat de ISO 9001 certificering eisen zijn. Want dat ISO 9001 over kwaliteit gaat, dat is bekend. En dat de invalshoek klanttevredenheid is, is ook oud nieuws. Op zich goede uitgangspunten natuurlijk, maar je wilt graag weten wat de inhoudelijke eisen voor ISO 9001 certificering zijn.

In dit artikel gaan we in op de ISO 9001 certificering eisen voor jouw organisatie. In maximaal 10 minuten weet je wat de belangrijkste eisen zijn. Dit is geen letterlijke kopie van de ISO 9001 norm. Mocht je tot in detail willen weten wat de ISO 9001 certificering eisen zijn, dan kun je de ISO 9001 norm bestellen bij de NEN.

ISO 9001 certificering eisen per hoofdstuk

De ISO 9001 norm heeft tien hoofdstukken. Hoofdstuk 1 t/m 3 zijn algemene hoofdstukken. In hoofdstuk 4 t/m 10 worden de specifieke eisen benoemd. Hier zullen we ons op focussen:

*Transcriptie onderaan deze pagina

Hoofdstuk 4

De ISO 9001 certificering eisen in hoofdstuk 4 gaan over de context waar de organisatie binnen functioneert. Dit is voornamelijk op strategisch niveau. Hier komen twee belangrijke onderwerpen naar voren:

 1. Stakeholdermanagement: de eis voor dit onderwerp is de stakeholders (belangenpartijen) en hun verwachtingen in kaart brengen. Vervolgens moet je beoordelen of je voldoet aan deze verwachtingen en of je dit wilt (of moet) verbeteren.
 2. Actuele issues: hier eist de ISO 9001 norm dat je vaststelt welke actuele zaken er rondom jouw organisatie spelen. Kansen en bedreigingen moeten worden vastgesteld inclusief eventuele maatregelen. Met andere woorden: risicomanagement.
*Transcriptie onderaan deze pagina

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5 van de ISO 9001 norm gaat over leiderschap en betrokkenheid van de directie. Belangrijke onderwerpen zijn:

 1. Betrokkenheid bij het kwaliteitsmanagementsysteem: de ISO 9001 norm eist hier bijvoorbeeld dat de directie haar verantwoordelijkheid neemt voor de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem en het belang hiervan communiceert.
 2. Beleid: de directie moet een kwaliteitsbeleid vaststellen, implementeren, onderhouden en kenbaar maken. Een manier om dit in de praktijk te brengen is het opstellen van een beleidsverklaring.

Om meerwaarde aan een kwaliteitssysteem te geven, is het belangrijk om in een certificeringstraject jouw organisatie centraal te stellen en niet de norm. Lees ook het artikel: ISO 9001:2015, geen handboek maar gedocumenteerde informatie

Hoofdstuk 6

Het onderwerp van dit hoofdstuk is planning. Hierbij zal de organisatie acties moeten vaststellen om risico’s en kansen op te pakken. Uiteraard slaat dit terug op de risico’s en kansen die in hoofdstuk 4 zijn vastgesteld. Belangrijke eisen zijn:

 1. Opstellen van kwaliteitsdoelstellingen.
 2. Opstellen van plannen om de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken.

Hoofdstuk 7

Binnen dit hoofdstuk zijn de ISO 9001 certificering eisen van toepassing op het vaststellen en beschikbaar maken van middelen voor het kwaliteitssysteem. Bijvoorbeeld:

 1. Personen aanwijzen en beschikbaar stellen voor implementatie van het kwaliteitssysteem.
 2. Creëren van een geschikte omgeving voor de uitvoering van processen. Bijvoorbeeld een omgeving met een goede hygiëne.
 3. Kennis- en competentiemanagement. Hierbij moet de organisatie bepalen welke kennis nodig is om het product of de dienst te leveren. Daarnaast moeten de mensen in de organisatie competent genoeg zijn om alle processen uit te voeren. Deze competenties en kennis moeten op peil worden gehouden.

Klantcase Fastned:
Thijs Baars: “We zijn blij verrast met het resultaat, we hadden niet verwacht dat het mogelijk was om ISO 9001, 14001 en 27001 te certificeren zonder handboeken. In slechts 3(!) maanden was het traject afgerond en vond de audit van BSI plaats. Veel sneller dan we verwacht hadden. Gelukkig hebben we voor het gehele traject de begeleiding ingeschakeld van CertificeringsAdvies Nederland, want zonder hen waren we als een kip zonder kop aan de slag gegaan.”
De hele ervaring van Thijs lezen? Bekijk klantcase Fastned.

Hoofdstuk 8

Dit is een belangrijk hoofdstuk. De eisen binnen dit hoofdstuk hebben namelijk directe impact op je kernactiviteiten. Het onderwerp is dan ook uitvoering. Belangrijk in dit hoofdstuk:

 1. Operationele planning en beheersing. Onder andere het vaststellen van eisen voor producten en diensten en de middelen die nodig zijn om aan de eisen te voldoen.
 2. Communicatie met de klant. Bijvoorbeeld het opstellen van een ISO 9001 klachtenprocedure.
 3. Ontwerp en ontwikkeling. Een ontwerp- en ontwikkelproces moet worden opgezet om de levering van producten en diensten te regelen. Hierbij moet onder andere rekening worden gehouden met de complexiteit van de ontwerp- en ontwikkelactiviteiten en de eisen die gesteld worden aan de specifieke soorten producten en diensten. Ook moeten er resultaten worden vastgesteld welke behaald moeten worden.
 4. Beheersing van extern geleverde processen, producten en diensten. In dit gedeelte komt bijvoorbeeld een leveranciersbeoordeling naar voren. Hoe is de leveringsbetrouwbaarheid van je leveranciers?

Alleen de zaken die relevant zijn voor jouw organisatie worden opgenomen in het managementsysteem, gebaseerd op een risico- en omgevingsanalyse. Benieuwd naar het managementsysteem? Download dan vrijblijvend onze whitepaper ‘impressie managementsysteem’.

Hoofdstuk 9

Inmiddels zijn we aangekomen bij hoofdstuk 9. Hieronder valt de evaluatie van prestaties. Belangrijk in dit hoofdstuk:

 1. Klanttevredenheid: hier draait het om het verkrijgen van informatie om te bepalen of aan de behoeften en verwachtingen van je klanten voldaan wordt. Bijvoorbeeld door klanttevredenheidsonderzoek.
 2. Interne audit: eenvoudig gezegd: periodiek beoordelen of het kwaliteitssysteem nog voldoet aan je eisen en aan de ISO 9001 certificering eisen.
 3. Directiebeoordeling: binnen dit onderdeel moet de directie o.a. kansen voor verbetering vaststellen. Daarop aansluitend moet informatie worden bijgehouden als bewijs van de resultaten van de directiebeoordeling.

Hoofdstuk 10

Last but not least: het laatste hoofdstuk van de ISO 9001 norm; Verbetering. Belangrijke eisen in dit hoofdstuk:

 1. Afwijkingen en maatregelen: Wanneer een afwijking aan het licht komt moet hierop gereageerd worden en indien noodzakelijk dienen er maatregelen te worden getroffen om de afwijking te beheersen. Hier moet documentatie van worden bijgehouden, bijvoorbeeld door een afwijkingenformulier in het kwaliteitssysteem.
 2. Continue verbetering: Met de output van de directiebeoordeling moet bepaald worden of er behoeften of kansen zijn die moeten worden opgepakt.

Te veel ISO 9001 certificering eisen?

Het is duidelijk dat er nogal wat ISO 9001 certificering eisen zijn die gesteld worden aan een organisatie. Het is belangrijk om je te allen tijde te realiseren dat ISO 9001 certificering geen doel op zich is. ISO 9001 is bedoeld als middel om organisaties houvast te geven voor kwaliteitsmanagement en continu te verbeteren.

Met de komst van de ISO 9001: 2015 norm is er veel veranderd ten opzichte van de ISO 9001: 2008 versie. In de ISO 9001: 2015 wordt de organisatie centraal gesteld. Wat zijn jouw specifieke bedrijfsrisico’s en wat voor maatregelen kun je daar tegen nemen? En wie zijn je stakeholders en hoe voldoe je aan hun verwachtingen? Belangrijke vragen voor iedere organisatie, want tevreden klanten zijn immers een must-have!

Partner in Certificeren!

CertificeringsAdvies Nederland helpt als Partner in Certificeren bedrijven een ISO 9001 managementsysteem op te zetten dat gebaseerd is op de organisatie én voldoet aan de ISO 9001 certificering eisen. Want alleen een kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op jouw specifieke situatie geeft meerwaarde. Benieuwd? Neem gerust contact met ons op.

Download contextanalyse ISO 9001

Transcriptie video: De belangrijkste ISO 9001 eisen overzichtelijk op een rij

In deze video ga ik je wat meer vertellen over ISO 9001. In deze video ga ik namelijk alle belangrijkste eisen vanuit de norm uitleggen in de hoofdstukkenstructuur van de norm. De hoofdstukkenstructuur van de norm heeft namelijk een hele logische volgorde. Hij is gebaseerd op de Deming cirkel. Het Plan, Do, Check, Act principe. Het gaat om het continu verbeteren van je managementsysteem. Dat begint altijd bij hoofdstuk 4: de contextanalyse. In de contextanalyse ga je een interne en externe analyse van je organisatie doen. Je gaat intern kijken welke sterktes en zwaktes je hebt als organisatie. En je gaat extern kijken naar welke kansen en bedreigingen er vastzitten aan je organisatie. Daarnaast kijk je naar je belangrijkste stakeholder verwachtingen. Van hieruit ga je plannen maken. Vanuit die contextanalyse bepaal je waar je als organisatie naar toe gaat. Welke acties en risico’s zijn geïnventariseerd, welke stakeholder eisen heb je en hoe moet je hierop processen inrichten? En hoe moet je hierop je doelstellingen inrichten? Hoofdstuk 5 gaat over een stukje leiderschap. Het is altijd belangrijk dat je kwaliteitsmanagementsysteem vanuit de directie wordt gestuurd. In hoofdstuk 6, ik heb het net al kort verteld, ga je plannen maken. Dit is dus de Plan van de Plan, Do, Check, Act. In de Plan ga je kijken naar de risico’s en de kansen die je hebt geïnventariseerd in de contextanalyse. En ga je kijken naar acties & doelstellingen. En uiteraard ook verdere acties om je doelstellingen te bereiken. Hoofdstuk 7 gaat over ondersteuning. Daarin ga je kijken welke middelen je als organisatie nodig hebt om je processen en kwaliteitsmanagementsysteem in te richten. Dat gaat niet alleen over welke software of hardware je nodig hebt, maar ook over een stukje competentiemanagement. Welke competenties heeft je personeel nodig om processen op de juiste manier uit te voeren en de kwaliteit van je dienst of product te borgen? Hoofdstuk 8 is eigenlijk de kern van de norm. Dit gaat over een stukje procesmanagement. Welke processen heb je als organisatie, wat zijn de risico’s binnen die processen, hoe zorg je voor uniformiteit in de processen hoe borg je de kwaliteit van je leveranciers en hoe ga je om met klachten en afwijkingen? Hoofdstuk 9 gaat over de evaluatie. De evaluatie is het monitoren van je prestaties. Dat doe je onder andere door de interne audit en de directiebeoordeling 1 keer per jaar uit te voeren. Vanuit daar kom je bij hoofdstuk 10. Dat is de Act. Vanuit je evaluatie ga je kijken naar wat eventuele verbeteringen zijn voor je kwaliteitssysteem en begint de cirkel weer van voor af aan. Dit zijn in het kort de belangrijkste eisen van de ISO 9001 norm. Ik snap dat er zeker nog wat vragen zijn. Neem vooral even contact met ons op of kijk verder in het artikel.

Transcriptie video: De contextanalyse in de ISO 9001 norm

De contextanalyse in de ISO 9001 norm: wat is dit en hoe voer je het uit? De contextanalyse van de ISO 9001 norm is onderverdeeld in de risicoanalyse en de stakeholdersanalyse. Deze analyses leveren nog weleens wat problemen op. Ik help je in deze video op weg met een stappenplan. De stakeholdersanalyse kan worden uitgevoerd op diverse manieren en met verschillende medewerkers. Het is hierbij aan te raden om het managementteam en de directie erbij te betrekken. Betrokkenheid vanuit het management is immers een belangrijk aspect binnen de norm. Er zijn verschillende methodes voor het vaststellen van je stakeholders. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van de 5 niveaus van de MVO prestatieladder of van een bolletjesmatrix. Vervolgens kun je je stakeholders gaan indelen op basis van de mate van belang en de mate van invloed. In deze stap ga je bepalen in hoeverre je voldoet aan de verwachtingen, wensen en eisen van je stakeholders. Dit kun je doen met behulp van classificaties. Je bent nu klaar om de resultaten uit de voorgaande stappen om te zetten naar concrete acties. Vergeet daarbij niet om een verantwoordelijke aan te stellen voor die acties en om een planning op te stellen. Je bent nu klaar om door te gaan naar de risicoanalyse. Ook bij de risicoanalyse is het vaststellen van het team de eerste stap. Wij adviseren je daarbij om een ander team samen te stellen dan bij de stakeholdersanalyse. Ook bij de risicoanalyse zijn er verschillende methodes die je kunt gebruiken. Wij gebruiken zelf een methode die gebaseerd is op de uitgangspunten van de FMEA methode. In deze stap ga je vaststellen wat de oorzaak is van de risico’s. En ga je kijken welke beheersmaatregelen er op dit moment al zijn. Op basis daarvan kun je concrete verbetermaatregelen treffen. Tijd om de belangrijkste risico’s vast te stellen. Dit kun je doen door middel van het toekennen van waardes. Via de FMEA methode doen wij dit via een formule die bepaalt hoe waarschijnlijk het is dat een risico daadwerkelijk plaatsvindt. In het verbeterplan neem je acties, verantwoordelijken en de planning op. Probeer altijd eerst de bronoorzaak te elimineren. Mocht dat niet lukken, probeer dan de kans op het risico te verminderen. Hopelijk heb ik je met deze video een eind op weg geholpen met de contextanalyse. Mocht je hier nog vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op!

Transcriptie video: ISO 9001 leveranciersbeoordeling uitvoeren? Zo doe je dat!

Binnen de ISO 9001 norm wordt vaak gesproken over de kwaliteit van je interne processen. Maar hoe zit dat eigenlijk als je een product of dienst uitbesteed aan een leverancier? Dat leg ik je uit in deze video. Het onderdeel leveranciersbeoordeling kan je eigenlijk opsplitsen in 2 onderwerpen. De vooraf gestelde eisen aan leveranciers en de beoordeling van leveranciers. Ik begin bij de vooraf gestelde eisen aan leveranciers. Er is geen eenduidige manier van eisen die je aan je leveranciers moet stellen. Dit is totaal afhankelijk van je product, dienst en van bedrijven waarmee je samenwerkt. Dit is voor grote organisaties alweer heel erg anders. Zij kunnen een uitbesteding publiceren waar verschillende leveranciers zich op kunnen inschrijven. De opdrachten zijn dermate groot dat het voor veel leveranciers interessant is om deze opdracht uit te voeren. Vaak zie je als veel leveranciers zich daarop inschrijven dat je als opdrachtgever al snel een kritische keuze kan maken binnen dat proces. Dat is voor kleinere organisaties alweer anders. Zij gaan vaak zelf actief op zoek naar verschillende leveranciers. Als je dat dan vergelijkt met de ISO 9001 norm en kijkt welke eisen eraan worden gesteld, dan moet je geen onredelijke eisen stellen. Dat is vaak niet haalbaar. Waar je wel naar kan kijken is naar verschillende facetten die je bij een leverancier belangrijk vindt. Denk aan de prijs, levertijd, responstijd, duurzaamheid of bepaalde certificeringen. Dan gaan we het nu hebben over het beoordelen van de leveranciers. Als je daarnaar kijkt is het allereerst belangrijk om te bepalen welke leveranciers je gaat beoordelen. Uiteindelijk is je leverancier van het printpapier geen cruciale leverancier voor jullie. Om eerst de schifting te maken welke leveranciers je gaat beoordelen, is in ieder geval de eerste stap. De tweede stap is dat je gaat beoordelen op de eisen die je vooraf hebt gesteld aan de leveranciers. De derde stap is dat je iets met die beoordeling doet om die Plan Do Check Act (PDCA) cyclus te monitoren. Wil je meer weten over leveranciersbeoordelingen? Of hoe je ze uitvoert? Kijk dan even op onze website of neem contact met ons op!

Transcriptie video: ISO 9001 directiebeoordeling

De directiebeoordeling is een belangrijk onderdeel binnen de ISO 9001 norm. In deze video ga ik je uitleggen welke onderdelen hierin moeten komen en hoe je deze opstelt. Vaak wordt er gedacht dat je in de directiebeoordeling de directie gaat beoordelen. Echter is dit niet het geval. Je gaat juist de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem onder de loep nemen. En vervolgens is het de taak aan de directie om deze uit te voeren. De directiebeoordeling moet worden uitgevoerd door de directie omdat de ISO 9001 norm voorschrijft dat de directie betrokkenheid en leiderschap moet tonen aan het managementsysteem. Logisch! Het systeem moet namelijk ondersteunend zijn aan de strategische richting van de organisatie en die wordt doorgaans bepaald door de directie. De vraag die centraal staat bij de directiebeoordeling is: Bereikt de organisatie met het kwaliteitsmanagementsysteem de beoogde resultaten? Daarbij wordt tevens gekeken naar de status van acties van vorige directiebeoordelingen wijzigingen in issues en prestaties van de organisatie. Een directiebeoordeling dient bij voorkeur jaarlijks uitgevoerd te worden. Dit kun je als volgt doen. 1. Je verzamelt input ter voorbereiding op de directiebeoordeling. 2. Er wordt een oordeel gevormd over het kwaliteitsmanagementsysteem. 3. Het resultaat is de output in de vorm van een managementreview. Uiteraard hoeft de directie dit niet allemaal alleen te doen. Deze kan in voorbereiding en vastlegging ondersteund worden door eventueel een kwaliteitsmanager, een afdelingsverantwoordelijke of een managementassistent(e). Met de conclusies en besluiten worden verbetermaatregelen vastgelegd. Hier ga je als organisatie mee aan de slag en zo krijg je een proces van continu verbeteren. Hopelijk heb ik in deze video het een en ander kunnen verduidelijken over de ISO 9001 directiebeoordeling. Mocht je hier nog vragen over hebben of kun je eventueel hulp gebruiken lees dan het artikel of neem contact met ons op!

Profielfoto Martijn Jonkers
Martijn Jonkers
Adviseur

Martijn Jonkers is Adviseur en Teamleider (KAMV) bij CertificeringsAdvies Nederland. Hij gaat graag de samenwerking aan met klanten om uit elke uitdaging het optimale resultaat te halen.

martijn@certificeringsadvies.nl

De contextanalyse stap voor stap!

Meer weten over de contextanalyse?

 • Leer alles over de contextanalyse
 • Al ruim 3.000 keer gedownload

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

 • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
 • Actuele updates rondom normen en certificeringen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Interessante acties & events
 • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields