Gezond en veilig werken

Preventie-medewerker ondersteuning

Een gedegen aanpak voor gezond en veilig werken is belangrijk voor je medewerkers. Vanuit de Arbowet wordt daarom verplicht gesteld dat je als organisatie een preventiemedewerker aanstelt die zich focust op en ondersteuning biedt met betrekking tot taken rondom gezond en veilig werken. De preventiemedewerker is in de organisatie actief om ervoor te zorgen dat de arbeidsrisico’s verminderen en verzuim zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Vanuit de Arbowet wordt erop aangestuurd dat je een preventiemedewerker binnen je organisatie aanstelt. De ‘functie’ kan vervuld worden door iedere betrokken medewerker die affiniteit heeft met Arbozaken. Uiteraard zijn er verschillende oplossingen voor te bedenken: wanneer je zo iemand niet in huis hebt, en je kunt dat aantoonbaar maken, dan kun je ook een externe deskundige inhuren. Daarnaast kan er ook gekozen worden voor een interne preventiemedewerker in combinatie met preventiemedewerker ondersteuning door een externe deskundige.

Contact

Meer informatie of offerte aanvragen?

Wil je meer weten over preventiemedewerker-ondersteuning? Neem dan contact met ons op. Wil je direct aan de slag? Vraag dan een offerte aan!

Preventiemedewerker ondersteuning

Met oog voor praktijk en resultaat

Dat laatste, dat is precies waar CertificeringsAdvies Nederland om de hoek komt kijken. Met onze dienst ‘Preventiemedewerker ondersteuning’ bieden wij op allerlei manieren advies en ondersteuning aan bij organisaties. Wij hebben diverse deskundigen in dienst die over de hele linie met het oog op gezond en veilig werken van toegevoegde waarde kunnen zijn voor jouw organisatie. Op deze manier borg je periodieke aandacht voor preventiemedewerker-taken, haal je een stukje (extra) kennis in huis en werk je aan continue verbetering waardoor het niveau van gezond en veilig werken naar een hoger level wordt getild.

preventiemedewerker-vs-kam

Wie vervult de preventiemedewerkers-rol?

Zoals aangegeven dient de rol van preventiemedewerker, vanuit de Arbowet, bij voorkeur vervult te worden door iemand die werkzaam is binnen de organisatie. De persoon die binnen de organisatie de rol van preventiemedewerker uitvoert, dient kennis te hebben van arbeidsrisico’s van de organisatie en de te nemen preventieve maatregelen.

Indien dat niet mogelijk is, mag de bijstand voor preventie ook verleend worden door een combinatie van deskundige werknemers en/of andere (externe) deskundige personen. Wanneer er gekozen wordt voor deskundige personen van buiten de organisatie, dan moet de organisatie wel aan kunnen tonen dat er in redelijkheid niemand intern aangewezen kan worden. De bedrijfssituatie bepaalt dus wat een werkgever intern laat doen en wat er door externe deskundigen wordt opgepakt.

Preventiemedewerker vs. arbocoordinator verschil
ATEX-pijpleiding-checken

Wat zijn de taken van een preventiemedewerker?

In de Arbowet staan een aantal verplichte taken voor de preventiemedewerker:

  • Het meewerken aan/opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) en bijbehorend Plan van Aanpak (PvA);
  • Het adviseren aan/samenwerken met de directie, de ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging over/omtrent goede arbeidsomstandigheden;
  • Medewerking verlenen aan de uitvoering van maatregelen uit onder andere het opgestelde Plan van Aanpak;
  • Samenwerken met/adviseren aan de bedrijfsarts en Arbodienst.

Daarnaast kan een preventiemedewerker zich natuurlijk met nog veel meer Arbozaken bezighouden. Denk aan het trainen en voorlichten van medewerkers over gezond en veilig werken, het opstellen van procedures, toetsen van beleid, samenwerken met externe deskundigen omtrent de te nemen maatregelen, meewerken aan het Arbomanagementsysteem en bijvoorbeeld registratie van ongevallen(onderzoek).

Preventiemedewerker ondersteuning van een externe deskundige

Wanneer je organisatie groeit of wanneer de situatie complexer wordt is het wenselijk en verstandig om te kiezen voor externe ondersteuning van de preventiemedewerker. Enerzijds omdat het takenpakket omvangrijker wordt of meer tijd in beslag neemt en anderzijds omdat er meer diepgaande kennis nodig is van bepaalde zaken waarvoor de preventiemedewerker te weinig onderlegd is. Een externe deskundige kan dan uitkomst bieden en werk uit handen nemen.

De externe ondersteuning kan op allerlei manieren ingericht worden. Zo kan er bijvoorbeeld hulp worden geboden bij het opstellen van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), inclusief Plan van Aanpak. Het voordeel van deze combinatie is dat de interne medewerker die de preventiemedewerkers-rol vervult de bedrijfsprocessen kent en weet wat de risico’s zijn, terwijl de externe deskundige juist vanuit de inhoudelijke kennis van o.a. wet- en regelgeving en zijn/haar ervaring het geheel naar een hoger niveau kan tillen. Bijvoorbeeld door vragen te stellen of iemand te triggeren. Maar denk ook aan ondersteuning krijgen bij het creeren van intern draagvlak of juist sparren over te nemen maatregelen. Wat jouw wens ook is, overal is een oplossing op maat voor te bedenken!

Voordelen van preventiemedewerker ondersteuning

Wanneer de preventiemedewerker het zelf te druk krijgt, net niet de juiste competenties heeft of juist op zoek is naar specialistische kennis, dan kan er gekozen worden voor preventiemedewerker ondersteuning. Wanneer er een externe deskundige wordt ingeschakeld, heeft dat een aantal voordelen:

  • Continuïteit op het gebied van de preventietaken is geborgd. Er staat altijd een back-up klaar;
  • De taken van de preventiemedewerker zijn structureel onder de aandacht en komen op een hoger level. Gevolg is dat de kans op ziekteverzuim afneemt en de arbeidsrisico’s verminderen;
  • Je organisatie voldoet aan de meest actuele richtlijnen en wet- en regelgeving en beschikt over up-to-date beleid en documenten;
  • Je bespaart kosten doordat de externe deskundige gespecialiseerd is, up-to-date kennis heeft en direct aan de slag kan. Zo maak je snel stappen;
  • Je kunt kiezen voor een abonnementsvorm (vast bedrag per maand) of nacalculatie (op uurtarief). Zo beheers je zelf de kosten.

De dienst ‘preventiemedewerker ondersteuning’ bij CertificeringsAdvies Nederland

Wil je structureel aan de slag met het verbeteren van veilig en gezond werken binnen je organisatie en kun je daarbij wel wat externe deskundigheid gebruiken? Op basis van jouw wensen, behoeften, de benodigde werkzaamheden en de complexiteit van je organisatie kan, gedurende een intakegesprek, samen met CertificeringsAdvies Nederland bepaald worden hoeveel uur de externe deskundige maandelijks/jaarlijks in je organisatie actief zal zijn. Je bepaalt zelf welke contractvorm je daarbij het meest geschikt vindt: de abonnementsvorm met een vast bedrag per maand of op nacalculatie tegen een vast uurtarief.

Word Partner bij CAN

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!