Opslag batterijen

PGS 15

De PGS 15 is een richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In de PGS 15 staat aangegeven hoe je de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen veilig dient te laten plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de opslag van gasflessen of verpakte chemische middelen. Door te voldoen aan de PGS 15 richtlijn wordt het personeel en het milieu beschermd tegen de risico’s die de opslag hiervan met zich meebrengt.

PGS-37-richtlijn
Contact

Meer informatie of offerte aanvragen?

Wil je meer weten over PGS 15? Neem dan contact met ons op. Wil je direct aan de slag? Vraag dan een offerte aan!

PGS 15 behalen

Voor wie?

Wanneer je als organisatie verpakte gevaarlijke stoffen (tijdelijk) opslaat binnen je organisatie krijg je te maken met PGS 15. Of je als organisatie ook daadwerkelijk verplicht moet voldoen aan de PGS 15 richtlijnen is afhankelijk van een aantal factoren. Deze richtlijnen zijn namelijk niet toepassing op alle gevarenklassen (ADR-klassen). Valt de opslag binnen deze ADR-klassen, dan valt het bedrijf onder de PGS-15 richtlijnen wanneer de opslag boven de ondergrenzen liggen.

Bewustwording gevaarlijke stoffen
stoffencheck

Onderstaand is weergegeven op welke ADR-klassen de PGS 15 van toepassing is.

Stoffen onder de werkingsfeer PGS 15
2. Gassen
3. Brandbare vloeistoffen
4.1 Brandbare vaste stoffen, zelfontledende vaste stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen
4.3 Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
5.1 Oxiderende stoffen
6.1 Giftige stoffen
8. Bijtende stoffen
Gassen, voor zover spuitbussen en gasflessen (de meest voorkomende gassen)
Organische peroxiden, bepaalde categorieën en verpakkingen *tot maximaal 1000 kilo
De milieugevaarlijke stoffen van de klasse 9 m.u.v. de genetisch gemodificeerde organismen
CMR stoffen, niet reeds op andere wijze genoemd

PGS 15 heeft tevens betrekking op de opslag van bepaalde categorieën van stoffen die niet in het kader van de ADR zijn geclassificeerd, maar die wel bepaalde gevaar aspecten bezitten. Het gaat om de CMRstoffen die volgens bijlage I bij Richtlijn nr. 67/548/EEG geclassificeerd zijn als Kankerverwekkend categorie 1 of 2 en/of als Mutageen categorie 1 of 2 en/of als “voor de voortplanting giftig” categorie 1 of 2.

Het handelt dus alleen om producten die het symbool “T” (Giftig) toegekend hebben gekregen.

Voldoen aan de PGS 15?

Wanneer je wil voldoen aan de PGS 15 richtlijn dien je eerst het juiste inzicht te krijgen in de gevaarlijke stoffen binnen de organisatie. Welke gevaarlijke stoffen sla je op, binnen welke ADR klassen? Vervolgens komt een adviseur gevaarlijke stoffen de audit uitvoeren en bekijkt of de opslag van de stoffen voldoet aan de eisen volgens de PGS 15 wetgeving. Denk hierbij aan de locatie van de opgeslagen stoffen, is deze veilig genoeg? En wat is het kundigheidsniveau van de medewerkers die met de stoffen werken? De adviseur beoordeelt de situatie op een tiental punten en schrijft hierover een auditrapport. In het auditrapport staan de acties opgenomen die moeten worden aangepakt om te voldoen aan de PGS 15.

Daarna heb je een afgesproken termijn om de aanpassingen binnen je organisatie door te voeren. Vervolgens komt een externe auditor de PGS 15 audit uitvoeren. De auditor bekijkt hierbij kritisch of je voldoet aan de eisen uit de PGS 15 norm. Na de audit ontvang je het auditrapport waarin je de bevindingen terug kunt lezen. Eventuele verbeterpunten lees je ook terug in het auditrapport.

ISO 27001 checklist

Kennis in de praktijk

Om de juiste toepassing van de PGS 15 richtlijn in de praktijk te waarborgen is het van belang dat tenminste één persoon op de werkvloer op de hoogte is van de regelgeving rondom PGS 15. Het is daarom belangrijk om één of meerdere personen de cursus PGS 15 te laten volgen.

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!